Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania

 Czasopismo Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Czasopismo indeksowane w ESCI Web of Science Clarivate Analytics

Impact Factor: 0.3

Punktacja czasopism naukowych MEiN
2023 - 70
2024 - 40

Index Copernicus Value 2022 - 100


 Wydawca: Termedia

Strona internetowa czasopisma od 2017 r. także na stronie wydawcy: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Alkoholizm_i_Narkomania-117

 

  W latach 2014 - 2016 kwartalnik "Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania" wydawał Elsevier. 
  Atykuły w wersji elektronicznej z tych lat są dostępne na stronie ScienceDirect

  http://www.sciencedirect.com/science/journal/08674361

 

Artykuły prosimy przesyłać przez panel redakcyjny: https://www.editorialsystem.com/ain

                                                                                                                                                     

Zespół redakcyjny:

Jacek Moskalewicz - redaktor naczelny
Zakład Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Grażyna Herczyńska - sekretarz redakcji
Zakład Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Michał Bujalskiredaktor ds. badań z zakresu socjologii i antropologii
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Zakład Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Justyna Klingemann - redaktor ds. badań jakościowych
Zakład Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Paweł Mierzejewski - redaktor ds. zagadnień biomedycznych
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Daniel Rabczenko - redaktor ds. zagadnień statystycznych
Zakład-Centrum Analiz i Monitorowania Stanu Zdrowia Ludności
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa

Magdalena Rowicka - redaktor ds. badań z zakresu psychologii
Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Barbara Gawrońska - redaktor językowy
Emil Tchorek - redaktor językowy [jęz. angielski]

 

 Międzynarodowa Rada Programowa:

Franca Beccaria
Eclectica
European Masters
in Drug and Alcohol Studies (UNIITO)
University of Turin
Turin, Italia

Barbara Bętkowska-Korpała
Zakład Psychologii Lekarskiej
Katedra Psychiatrii
Collegium Medicum UJ
Kraków

Cheryl J. Cherpitel
Alcohol Research Group
Public Health Institute
Berkeley, USA

Jan Chodkiewicz
Zakład Psychologii Klinicznej
i Psychopatologii
Instytut Psychologii
Uniwersytet Łódzki

Czesław Czabała
Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa

Zsuzsanna Elekes
Department of Sociology and Social Policy
Budapest University of Economics
Budapest, Hungary

Sidsel Eriksen
The Saxo-Institute
Department of Contemporary History
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark

Piotr Jabłoński
Krajowe Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom
Warszawa

Harald Klingemann
Bern University of Applied Sciences
Bern University of the Arts HKB
Bern, Switzerland

Krzysztof Krajewski
Katedra Kryminologii
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński
Kraków

Jerzy Kwaśniewski
Instytut Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Jerzy Mellibruda
Instytut Psychologii Zdrowia
Warszawa

Esa Österberg
Alcohol, Drugs and Addictions Unit
National Institute for Health and Welfare
Helsinki, Finland

Adam Płaźnik
Zakład Neurochemii
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa

Vladimir Poznyak
Management of Substance Abuse
Department of Mental Health
and Substance Abuse
World Health Organization
Geneva, Switzerland

Jürgen Rehm
Institute for Mental Health Policy Research
Centre for Addiction and Mental Health
Toronto, Canada

Robin Room
Centre for Alcohol Policy Research
La Trobe University
Melbourne, Victoria, Australia

Jerzy Samochowiec
Katedra i Klinika Psychiatrii
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Szczecin

Janusz Sierosławski
Zakład Socjologii Zdrowia i Badań
nad Uzależnieniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa

Grażyna Świątkiewicz
Zakład Badań nad Alkoholizmem
i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa

Ilona Tamutiene
Department of Public Administration
Vytautas Magnus University
Kaunas, Lithuania

Betsy Thom
Drug and Alcohol Research Centre
Mental Health and Social Work
Middlesex University
London, UK

Trygve Ugland
Department of Politics
and International Studies
Bishop's University
Sherbrooke, Quebec, Canada

Bogdan J. Wojtyniak
Zakład Monitorowania
i Analiz Stanu Zdrowia Ludności
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny
Warszawa

Marcin Ziółkowski
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum
Bydgoszcz

 

 

In the years 2022-2024, the journal is co-financed by the Ministry of Education and Science for
the following tasks:

Na lata 2022-2024, czasopismo otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację następujących zadań:

1. Verification and proofreading of scientific articles in English and Polish - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Weryfikacja i korekta językowa artykułów naukowych w języku angielskim i polskim - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

2. Dissemination of scientific articles and information about the journal, including the costs of adapting technical means - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Upowszechnianie artykułów naukowych oraz informacji o czasopiśmie, w tym koszty dostosowania środków technicznych - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

3. Purchase of a license for the use of editorial and publishing management software and it development - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi oraz jego rozbudowy - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

                                                   

logo2mniszw.jpgW latach 2018-2019 zadanie "Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania" było finansowane w ramach umowy nr 707/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Zadania: (1) Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction oraz (2) Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów publikowanych w kwartalniku Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction  były finansowane w latach 2016-2017 w ramach umowy nr 842/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W latach 2012-2014 czasopismo było dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Index Plus"


Artykuły zamieszczane są w formacie PDF
Do ich przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html