1988 r.

powrót do Archiwum 1988–2013

1988 r., NR 1

SPIS TREŚCI
Od redakcji
Ignacy Wald: O przyszły kształt programu badawczo-rozwojowego
PRACE PRZEGLĄDOWE
Antoni Zieliński: Wzory picia alkoholu w Polsce
Wojciech Kostowski: Perspektywy farmakoterapii zależności alkoholowej
Hanna Wehr: Biologiczne wskaźniki nadużywania alkoholu
Jacek Brzeziński, Anna Osicka-Koprowska, Anita Bartosiewicz: Interakcje alkoholu i leków
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Ignacy Wald: Reakcje społeczności na problemy alkoholowe
Jacek Moskalewicz: Problemy z problemami - niektóre wyniki pilotażu badań "Reakcje społeczności na problemy alkoholowe"
Bruce Ritson: Raport z wizyty w Polsce
Jacek Morawski, Jacek Moskalewicz: Wypadki związane z alkoholem
Ewa Grudziak-Sobczyk: Diagnoza dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
Cezary Fryze, Jan Horodnicki, Marek Jarema, Teresa Korwin-Piotrowska, Jan Stankiewicz: Ocena rodzaju i częstości uszkodzeń układu nerwowego u osób uzależnionych od alkoholu
NAUKA - PRAKTYCE
Halina Matsumoto, Bogdan Szukalski: Udział zakładów medycyny sądowej AM w diagnostyce środków odurzających i leków psychotropowych
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Alkoholizm na Węgrzech
Flavio Poldrugo: Centrum Badań nad Alkoholizmem Uniwersytetu w Trieście. Trzy lata działalności
SPRAWOZDANIA
Jacek Moskalewicz: Epidemiologia alkoholu - Berkeley, czerwiec 1988
Antoni Zieliński: Międzynarodowe badania porównawcze ruchu AA - Helsinki, sierpień 1988

1988 r., NR 2

SPIS TREŚCI
Od redakcji
Dyskusja o programie
PRACE PRZEGLĄDOWE
Antoni Bielewicz: Narkomania w dwudziestoleciu międzywojennym
Bogdan Szukalski, Joanna Kamińska: Kanabinole - budowa, działanie, metabolizm i metody oznaczania
Hanna Wehr: Biologiczne wskaźniki nadużywania alkoholu
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Jerzy Jasiński: Motywy picia
Wiesława Roszkowska-Jakimiec, Jacek Jurkowski, Krzysztof Worowski: Zaburzenia metabolizmu wielonasyconych kwasów tłuszczowych i eikozanoidów w zatruciu etanolem
Barbara Wolniewicz-Grzelak, Krzysztof Bobrowski: "Próba sił" - młodzieżowy program profilaktyczny. Ocena efektywności
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Ernst Servais: Kompleksowa koncepcja wczesnego zapobiegania piciu alkoholu
RECENZJE
Problemy alkoholowe w ZSRR. Aspekty socjologiczne i psychologiczne (Ignacy Wald)
SPRAWOZDANIA
Tadeusz L. Chruściel: Koordynacja badań naukowych nad środkami uzależniającymi - Londyn, lipiec 1988
Antoni Zieliński: Badania nad społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami narkomanii - Wiedeń, wrzesień 1988

1990 r.

1990 r., NR 1

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE PRZEGLĄDOWE
Jan Karol Falewicz: Patologia systemu socjalizacji jako podstawowe zagrożenie młodzieży w Polsce. Wnioski dla polityki trzeźwościowej
Antoni Bielewicz: Alkohol - państwo versus społeczeństwo
Piotr Boroń: Alkohol a zdrowie somatyczne
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Aleksander Markiewicz: Opinie pielęgniarek środowiskowych na temat Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Maciej Pałyska, Hanna Radomska: Rola harcerstwa w profilaktyce alkoholowej - opinie instruktorów harcerskich
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
John P. Allen: Przegląd placówek i metod lecznictwa odwykowego w USA
Hakan Wrengel: Zastosowanie "Modelu Minnesota" w lecznictwie odwykowym w Szwecji
Wiktor Osiatyński: Przebieg kuracji odwykowej w ośrodkach Caron Foundation, opartych na "Modelu Minnesota"
A.Jerzy Gitter: Krakowski Program badań nad alkoholizmem
Wiktor Osiatyński: Uwagi do referatu J.Gittera "Krakowski Program badań nad alkoholizmem"
RECENZJE
L.H. Towle, T.C. Harford (eds) - Cultural influence and drinking patterns: a focus on Hispanic and Japanese populations. NIAAA, Rockville Md, 1988 Monograph No.19 (Ignacy Wald)
K. Frieske, R. Sobiech - Narkomania. Interpretacja problemu społecznego. IW ZZ, Warszawa 1987 (Ludmiła Boguszewska)
SPRAWOZDANIA
Hanna Wehr: IV Kongres ISBRA - Kioto, czerwiec/lipiec 1988

1990 r., NR 2

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE PRZEGLĄDOWE
Jerzy Jasiński: Podstawowe problemy metodologiczne badań nad spożyciem alkoholu przeprowadzonych w populacji generalnej
Antoni Zieliński: Obraz współczesnej narkomanii w Europie
Janusz Pach, Adam Wiernikowski: Ostre zatrucie alkoholem - aspekty kliniczne
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Aleksander Markiewicz: Zapobieganie problemom narkomanii w województwie koszalińskim
Zofia Pakuła, Teresa Stańczak: Ocena poziomu przystosowania zawodowego osób uzależnionych od alkoholu
Ludwika Sadowska, Janina Wartenberg, Elżbieta Łukasik: Obraz krwi obwodowej z uwzględnieniem oceny klinicznej dzieci rodziców uzależnionych od alkoholu
Bohdan Woronowicz, Hanna Wehr, Walentyna Szirkowiec: Poglądy terapeutów i pacjentów na temat stosowania w lecznictwie odwykowym biologicznych markerów używania alkoholu
Barbara Wolniewicz-Grzelak: Zmiany w spożywaniu przez młodzież napojów alkoholowych. Badania mokotowskie w 1984 i 1988 roku
Krzysztof Ostaszewski, Anna Borucka: Używanie przez młodzież różnych substancji uzależniających. Porównanie wyników badań ankietowych z 1984 i 1988 roku
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Margaret Watson: Społeczno-gospodarcze uwarunkowania narkomanii w Polsce
Anna Wald: AIDS - przegląd danych dotyczących epidemiologii, patogenezy i kliniki
RECENZJE I POLEMIKI
Joanna Zamecka: Mity o narkomanii
Ludmiła Boguszewska: Przewaga ducha nad materią czyli niebezpieczeństwo zastąpienia jednych mitów innymi
Errata

1991 r.

1991 r., NR 1

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE PRZEGLĄDOWE
Wojciech Kostowski, Wanda Dyr: Perspektywy farmakoterapii uzależnienia od alkoholu etylowego: agoniści serotoniny i antagoniści kanału wapniowego
Celina Godwod-Sikorska, Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Krzysztof Zamecki: Trendy epidemiologiczne zjawiska uzależnień lekowych w Polsce w latach 80-tych na tle zmian legislacyjnych
Antoni Zieliński: Normy obyczajowe regulujące stosunek do alkoholu
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Barbara Filipek, Jolanta Krupińska, Katarzyna Zębala, Ilona Szymańska, Tadeusz Librowski. Wojciech Piekoszewski: Interakcja alkoholu etylowego z neo-gilurytmalem
Elżbieta Czarnecka, Kazimierz Kowalczyk, Anna Szadowska: Badania nad interakcją alkoholu etylowego z mianseryną w zakresie ośrodkowego układu nerwowego
Konstanty Wiśniewski, Maria Borawska: Wpływ angiotensin II i jej fragmentów na poalkoholowe uszkodzenie procesów uczenia się i pamięci
Włodzimierz Strzyżewski, Joanna Hauser, Bożena Rożek: Podstawowe wykładniki neurofizjologiczne w zależności od stopnia nasilenia uzależnienia alkoholowego
Teresa Korwin-Piotrowska, Danuta Nocoń, Bogumiła Miazgowska: Czy istnieje związek między głębokością zespołu uzależnienia od alkoholu a czynnością bioelektryczną mózgu
Teresa Korwin-Piotrowska, Jan Stankiewicz, Danuta Nocoń, Andrzej Hnatyszyn, Mirosław Wielondek, Jan Horodnicki, Sławomir Kruszyński: Ocena zależności między głębokością uzależnienia od alkoholu a zmianami ze strony przewodu pokarmowego
Andrzej Augustynek: Skuteczność hipnozy w terapii zespołu uzależnienia od alkoholu
Włodzimierz Adam Brodniak: Psychologiczny i socjomedyczny profil dwóch grup kobiet: pacjentek poradni odwykowych i pacjentek przychodni rejonowych
Zofia Pakuła, Teresa Stańczak: Trening umiejętności społecznych w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu
Ewa Stępień: Realizacja zadań rozwojowych przez dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym
Barbara Wolniewicz-Grzelak: O piciu alkoholu przez chłopców z zasadniczych szkół zawodowych, efektach akcji-profilaktycznych i o harcerzach z lat osiemdziesiątych
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
A. A. Gabiani: Na kraju propasti: Narkomanija i narkomany (Ignacy Wald)
WHO: Drug dependence and alcohol - related problems. A manual for community health workers with guidelines for trainers (Czesław Czabała)
Susan MacGregor: Środki odurzające i społeczeństwo brytyjskie. Reakcje na problem społeczny w latach osiemdziesiątych (Margaret Watson)
SPRAWOZDANIA
Zenon Kulka: Spotkanie naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej zajmujących się problemem substancji psychoaktywnych, Radziejowice, październik 1990. Memorandum

1991 r., NR 2

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE PRZEGLĄDOWE
Kira Gerard: Zapobieganie problemom alkoholowym dzieci i młodzieży: stan obecny, proponowane programy i kierunki działania
Jacek Moskalewicz: Przegląd zagranicznych raportów na temat alkoholu
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Elżbieta Czarnecka, Przedzisław Polakowski, Anna Szadowska, Małgorzata Dzielska-Olczak: Interakcja alkoholu etylowego z amitryptyliną i imipraminą w badaniach doświadczalnych
Włodzimierz Buczko, Barbara Malinowska, Ewa Chabielska, Dariusz Pawlak, Michał Pietraszek: Udział mechanizmów serotoninergicznych w działaniu alkoholu etylowego na układ krążenia u szczurów
Anna Dziaduś-Sokołowska, Ryszard Bilski, Maria Bieleń, Janusz Mroczka, Józef Michalski, Andrzej Szlachcic: Ocena uszkadzającego działania różnych stężeń alkoholu i niektórych rodzajów napojów alkoholowych na barierę śluzówkową żołądka
Wanda Lubczyńska-Kowalska, Jerzy Kotz, Jadwiga Łapińska, Marek Houszka, Maria Rybak, Leopold Cyganik, Krystyna Wieczorkowska, Krystyna Wachowska: Wpływ sukralfatu (Venter) na obraz kliniczny, gastroskopowy, morfologiczny i histoenzymologiczny błony śluzowej żołądka w przewlekłym alkoholizmie
Joanna Hauser, Wanda Szczepańska, Włodzimierz Strzyżewski: Kompleksowa ocena czynników klinicznych, psychospołecznych oraz dynamiki przebiegu choroby alkoholowej. Obraz kliniczny i przebieg zespołu zależności alkoholowej (ZZA)
Maciej Pałyska: Powody niepodejmowania leczenia w przypadku alkoholizmu w opiniach społecznych
Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski: Zmiany w konsumpcji alkoholu w Polsce w latach 1984-89
Bogdan Wojtyniak, Maria Chańska, Hanna Tucholska-Załuska, Ewa Chojecka: Ocena nadumieralności mężczyzn w Polsce z uwzględnieniem spożycia alkoholu jako jednego z czynników sprawczych
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Lew. D.Miroszniczenko, Włodzimierz E.Pelipas: Epidemiologia alkoholizmu w ZSRR
RECENZJE I POLEMIKI
R.L.Hubbard, M.E.Marsden, J.V. Rachal, H.J. Harwood, E.R. Cavanaugh, H.M. Ginzburg : Drug Abuse Treatment - A National Study of Effectiveness. (Ignacy Wald)
V.E.Johnson: Intervention - how to help someone who doesn't want help (Anna Pohorecka)
How to use intervention in your professional practice (Anna Pohorecka)
SPRAWOZDANIA
Ewa Stępień: Alkohol, rodzina, osoby znaczące - Helsinki, marzec 1991
Ewa Sobczyk: Europejskie Seminarium pozarządowych organizacji trzeźwościowych - Cedzyna, maj 1991
Celina Godwod-Sikorska: Zapobiegania HIV wśród narkomanów w Wielkiej Brytanii

1991 r., NR 3

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE PRZEGLĄDOWE
Ignacy Wald, Jacek Morawski, Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski: Wypadki a używanie substancji psychoaktywnych w Europie
Elżbieta Skrzydlewska: Inhibitory dehydrogenazy aldehydowej
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Janusz Sierosławski: Narkomania jako problem społeczny
Jacek Moskalewicz: Polacy wobec AIDS
Ignacy Wald, Aleksander Markiewicz, Jacek Morawski, Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Grażyna Świątkiewicz: Polityka wobec alkoholu w świetle zmian społecznych
Joanna Hauser, Włodzimierz Strzyżewski: Ocena czynników psychospołecznych u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej
Lech Kowalski, Maria Załuska, Krzysztof Minkowski: Agresja, usiłowania samobójcze i samouszkodzenia u osób uzależnionych od alkoholu
Kira Gerard, Maciej Pałyska: Czynnik subiektywny w danych o abstynencji od alkoholu
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Anzor A. Gabiani: Używanie środków uzależniających z perspektywy socjologii
Derek Rutherford: Alkohol i Wspólnota Europejska
RECENZJE I POLEMIKI
Esa Osterberg, Sirkka Liisa Saila: Natural Experiments with Decreased Availability of Alcoholic Beverages (Ignacy Wald)
C. S. Lieber, J. P. Pignon: Ethanol and Dyslipoproteinemias-etanol i dyslipoproteinemie (Hanna Wehr)

1991 r., NR 4

SPIS TREŚCI
Pro Memoriam
Profesor dr hab. med. Ignacy Wald (1923-1991)
Stanisław Pużyński: Wybitny neurolog, genetyk i zasłużony lekarz
Jacek Zaremba: Niepospolity lekarz i uczony
Janusz St. Pasierb: Chciał żyć, żeby móc pracować
Kira Gerard, Dorota Stankiewicz: Profesor Ignacy Wald mniej znany
PRACE PRZEGLĄDOWE
Hanna Wehr: Genetyczne aspekty uzależnienia od alkoholu
Bogusław Habrat: Współczesne metody i perspektywy farmakologicznego zapobiegania nawrotom picia alkoholu
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Jacek Morawski, Jacek Moskalewicz: Trendy samobójstw i spożycia alkoholu w Polsce
Joanna Raduj, Maciej Pałyska: Kobiety alkoholiczki w poradni odwykowej i klubie abstynenta. Związki między wybranymi zmiennymi psychologicznymi i socjomedycznymi
Ewa Stępień, Adam Frączek: Przekonania dorastających o czynnikach i zachowaniach szkodliwych dla zdrowia
Stanisław Wójtowicz: Kontakty ze środkami uzależniającymi w okresie dorastania. Analiza rozwojowa
Antoni Zieliński: Postawy mieszkańców Śródmieścia i Ochoty wobec narkomanów i nosicieli HIV (krótki raport z badań)
RECENZJE I POLEMIKI
P. Schioeler: Alcohol-related problems for primary health care workers (Ignacy Wald)
H.W. Goedde, D.P. Agarwall (ed): Alcoholism biomedical and genetic aspects (Hanna Wehr)

1992 r.

1992 r., NR 1

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE PRZEGLĄDOWE
Maria Załuska: Spożycie alkoholu w okresie ciąży a rozwój płodu i stan dziecka
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Grażyna Świątkiewicz, Jacek Morawski: Samopomocowe kluby abstynenckie. Charakterystyka empiryczna
Grażyna Świątkiewicz: Postrzeganie problemu złego traktowania dziecka w rodzinie na tle innych problemów społecznych
Antoni Zieliński: Badania rozprzestrzenienia środków psychoaktywnych w szkołach ponadpodstawowych Ochoty i Śródmieścia
Krzysztof Zamecki: Charakterystyka pacjentów lecznictwa ambulatoryjnego uzależnień lekowych w latach 1985 - 1990
Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski: Umieralność wśród osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Peter Anderson: Alkohol w Europie
Jacek Morawski: Polityka w zakresie alkoholu, narkotyków i tytoniu w Sri Lance
SPRAWOZDANIA
Ewa Sobczyk: Alkohol a Młodzi Polacy - Rynia 1992

1992 r., NR 2

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE PRZEGLĄDOWE
Maciej Pałyska, Joanna Raduj: Funkcjonowanie osobowości u osób uzależnionych od alkoholu (przegląd piśmiennictwa)
EKSPERTYZY
Jerzy Mellibruda: O programach intensywnej terapii uzależnienia
Celina Godwod-Sikorska: Lecznictwo odwykowe w Polsce. Diagnoza i kierunki reform
Marek Staniaszek: Aktualny model lecznictwa odwykowego i rola izb wytrzeźwień w Polsce
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Jacek Morawski, Grażyna Świątkiewicz, Ewa Sobczyk: Stan ambulatoryjnego lecznictwa odwykowego
Antoni Zieliński, Bogdan Woronowicz, Ewa Woydyłło: Stan stacjonarnego lecznictwa odwykowego
Zenon Kulka, Janusz Sierosławski, Krzysztof Zamecki: Stan izb wytrzeźwień
Antoni Zieliński: Reguły rozmowy na mitingach AA
SPRAWOZDANIA
Jacek Morawski: 36 Międzynarodowy Kongres ICAA pod hasłem Problemy uzależnień w zmieniającym się świecie - Glasgow, sierpień 1992
Jacek Moskalewicz: Konferencja Towarzystwa Kettila Bruuna na temat badań i polityki wobec substancji psychoaktywnych - Perth, styczeń 1992

1992 r., Wydanie specjalne

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE PRZEGLĄDOWE
Sławomir Sidorowicz: Mózgowie w zespole zależności od alkoholu - badania tomokomputerowe i neuropsychologiczne
Janusz Heitzman: Szczególne postacie upić alkoholowych w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Andrzej Jakubik, Włodzimierz A. Brodniak, Maciej Pałyska, Joanna Raduj, Teresa Świt, Stefan Welbel: Ocena funkcjonowania osobowości u osób uzależnionych od alkoholu (badania empiryczne)
Maria Załuska, Paweł Bronowski, Artur Białyszewski, Zofia Traczewska: Czynniki sprzyjające uczestnictwu pacjentów oddziału psychiatrycznego w mityngach AA
Zofia Pakuła, Joanna Meder: Trening umiejętności odmawiania picia w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu - badania katamnestyczne
Bogdan Szukalski, Halina Matsumoto: Diagnostyka laboratoryjna uzależnień oraz kontrola abstynencji w specjalistycznych ośrodkach detoksykacyjnych oraz w innych palcówkach leczniczych w Polsce
Jacek Morawski, Grażyna Świątkiewicz: Ocena wyników rehabilitacji w klubach abstynenta w Polsce
Antoni Zieliński: Nadużywanie środków psychoaktywnych przez studentów warszawskich uczelni
Celina Godwod-Sikorska, Janusz Sierosławski: Profilaktyka HIV w specjalistycznych placówkach ambulatoryjnych lecznictwa uzależnień lekowych
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Sidsel Eriksen: Kształtowanie duńskiego, liberalnego stylu picia. Geneza dyskursu alkoholowego w Danii
Paolo Crocchiolo: Dzieci w rodzinach z problemami nadużywania narkotyków i alkoholu - scena międzynarodowa
Tadeusz L. Chruściel: Reorganizacja administracji rządowej problemów uzależnień w USA
SPRAWOZDANIA
Jacek Moskalewicz: Doświadczenia prewencyjne społeczności lokalnych - San Diego, styczeń 1992
Hanna Wehr: VI Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Biomedycznych Badań nad Alkoholizmem - Bristol, czerwiec 1992
Marek Staniaszek: Nowe prawo w zakresie zapobiegania narkomanii - Łódź, październik 1992

1993 r.

1993 r., NR 1

SPIS TREŚCI
Od redakcji
Jerzy Mellibruda: Potrzeby polityki społecznej w zakresie problemów alkoholowych a kierunki dalszych badań naukowych
Janusz Sierosławski: Diagnoza rozmiarów i wzorów konsumpcji napojów alkoholowych
Bogusław Habrat: Metody rozpoznawania szkód zdrowotnych spowodowanych piciem alkoholu
Kazimierz W. Frieske: Ideologiczne przesłanki polityki społecznej wobec alkoholu
Antoni Zieliński: Abstynencja, umiar w piciu i samokontrola w świetle krajowych badań empirycznych
Janusz Ł.Grzelak, Barbara Wolniewicz-Grzelak: Ocena efektywności programów profilaktycznych. Perspektywa metodologiczna
Grażyna Świątkiewicz: Alkohol w życiu młodzieży
Andrzej Barczak: Ekonomiczne aspekty picia i nadużywania alkoholu
Zofia Ostrihańska: Zaburzenia życia rodzinnego spowodowane alkoholem

1993 r., NR 2

SPIS TREŚCI
Od redakcji
EWALUACJA
Wstęp
Barbara Wolniewicz-Grzelak, Krzysztof Bobrowski, Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska: Kurs dla nauczycieli p.n. "Profilaktyka uzależnień w szkole humanistycznej". Ocena efektywności
Waldemar Kozłowski: Próba oceny efektywności szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży
Maria John-Borys: Pomoc ludziom, którzy pomagają innym
Elżbieta Aranowska, Stefan Mieszalski, Jacek Morawski, Ewa Grudziak-Sobczyk: Program wychowania w trzeźwości pt. "Dziękuję, nie"
Barbara Wolniewicz-Grzelak, Krzysztof Ostaszewski: Ocena skuteczności szkoleń "Profilaktyka w szkole humanistycznej" prowadzonych przez psychologów z Litwy
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Stanisław Wójtowicz: Relacje z rówieśnikami a picie alkoholu przez dorastających
Elżbieta Wędzicha: Wykorzystanie zjawiska zapadalności na psychozy alkoholowe w badaniach stopnia rozpowszechnienia alkoholizmu w Polsce
H. Matsumoto, B. Szukalski, K. Stanecka, E. Woźny, E. Kur, A. Dziklińska, T. Wereżyńska, D. Mejer: Znaczenie badania środków uzależniających w moczu dla prawidłowego rozpoznania, leczenia i rehabilitacji narkomanów
SPRAWOZDANIA
Paweł Bronowski: Problematyka uzależnień - zapobieganie, leczenie, rehabilitacja - model norweski. Oferta dla osób uzależnionych pozostających poza leczeniem. Bergen, luty 1993
Jacek Morawski: Międzynarodowe seminarium "Sytuacja dzieci w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią" - Warszawa 1992
RECENZJE I POLEMIKI
C.A. Naranjo, E.M. Sellers: Novel Pharmacological Interventions for Alcoholism (recenzja - Bogusław Habrat)

1993 r., NR 3

SPIS TREŚCI
Od redakcji
Andrea Kirsh, Cees Goos: AIDS wśród narkomanów w Europie - aktualne informacje
Biuro Europejskie Światowej Organizacji Zdrowia, Globalny Program wobec AIDS: HIV/AIDS w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Epidemiologia, zapobieganie, leczenie
Virginia Berridge: AIDS, narkotyki i historia
Don C. Des Jarlais: Dwa dziesięciolecia AIDS wśród narkomanów stosujących iniekcje
Walentyna Mazurkiewicz: Zakażenia retrowirusami HIV; realne zagrożenia, niepokoje i działania profilaktyczne
Wanda Szata: Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w latach 1985-1992
Celina Godwod-Sikorska: Rozpowszechnianie uzależnień lekowych w Polsce w latach 1989-1991
Jo Kittelsen, Ann-Lise Middelthon: Prostytucja, narkomania, HIV i AIDS
Bogusław Habrat: Problemy alkoholowe a infekcje HIV i AIDS
Ernst Bunning: Specyfika pracy środowiskowej wśród narkomanów w kontekście epidemii AIDS

1994 r. Tom 7

1994 r. Tom 7, NR 1

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE PRZEGLĄDOWE
Bogusław Habrat: Kontrowersje dotyczące leczenia disulfiramem
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Celina Godwod-Sikorska: Ocena wdrażania terapii metadonem w zapobieganiu HIV/AIDS wśród narkomanów opiatowych
Celina Godwod-Sikorska: Socjomedyczna charakterystyka pacjentów leczonych metadonem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
Helena Baran-Furga, Karina Steinbarth-Chmielewska: Terapia metadonem
Lucyna Bury, Michalina Rokicka: Psychoterapia grupowa w programie metadonowym
Bogdan Szukalski, Ewa Taracha: Laboratoryjna kontrola abstynencji narkomanów podczas długotrwałej terapii metadonem
Marek Ignaczak: Specjalistyczne i ogólne telefony zaufania w Polsce - pomoc dla osób z problemem alkoholowym
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Ulf Rydberg: Dyskusja o odpowiedzialnych i "bezpiecznych" granicach picia alkoholu
Harold D. Holder: Monopol państwowy jako strategia działań wobec konsumpcji alkoholu i problemów alkoholowych: przegląd wyników badań
Eugenia A. Koszkina: Aktualne problemy alkoholizmu i narkomanii w Rosji

1994 r. Tom 7, NR 2

SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE
Bożena Górka: Al-Anon jako forma psychoterapii grupowej
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Bogusław Habrat: Fluwoksamina jako lek zapobiegający nawrotom picia u osób uzależnionych (doniesienie wstępne)
Hanna Wehr, Bogusław Habrat, Barbara Czartoryska, Danuta Górska, Monika Poźniak: Zastosowanie oznaczania beta-heksozoaminidazy w moczu do diagnostyki nadużywania alkoholu
Zenon Kulka: Badania skutków stosowania wziewnych substancji psychoaktywnych przez młodzież na ośrodkowy układ nerwowy (I etap badań - 1993 r.)
Janusz Sierosławski: Używanie leków uzależniających przez kobiety - wyniki badania ankietowego
Grażyna Świątkiewicz: Potencjalne konsumentki leków: nasennych, uspokajających i przeciwbólowych
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Jacqueline Ferris, Robin Room, Norman Geisbrecht: Kwestia zdrowia publicznego w układach handlowych dotyczących napojów alkoholowych w Ameryce Północnej
Anne Pinot de Moira, John Duffy: Zmiany w licencjonowaniu sprzedaży alkoholu w Anglii i Walii a umieralność spowodowana alkoholem
Shoshana Weiss: Dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym w Izraelu - przegląd badań i programów
SPRAWOZDANIA
Celina Godwod-Sikorska, Zenon Kulka: Konferencja szkoleniowa - Ambulatoryjne leczenie uzależnień lekowych - Miedzeszyn 15.05.- 1.06.94
Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski: 20th Annual Alcohol Epidemiology Symposium, Ruschlikon (Szwajcaria), 3-10 czerwca 1994
Helena Baran-Furga: Szkolenie - International European Drug Abuse Treatment Training Project, Caltanissetta (Sycylia), 5-12 luty,16-20 maj 1994

1994 r. Tom 7, NR 3

SPIS TREŚCI
Od redakcji
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Adam Frączek: Wiek inicjacji do picia alkoholu a późniejsze funkcjonowanie dorastających
Zenon Kulka: Socjodemograficzne aspekty używania przez młodzież wziewnych substancji psychoaktywnych - wyniki badań ankietowych (I etap badań - 1993r.)
Grażyna Świątkiewicz: Wyniki badań ankietowych społeczności Starachowic - element diagnozy przed rozpoczęciem kompleksowych działań prewencyjnych
Janusz Sierosławski: Zmiany wzorów picia w okresie transformacji społeczno-kulturowej
Z DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Marjolijn Uitzinger: Polityka wobec narkomanii w Amsterdamie
Peter Anderson, Anne Cremona, Alex Paton, Charlotte Turner, Paul Wallace: Ryzyko szkód zdrowotnych związane z alkoholem
RECENZJE
Paweł Bronowski: Zwalczanie narkomanii w Polsce i w świecie (red. J.J. Wąsik, M. Staniaszek), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993
Hanna Wehr: Alcohol Induced Brain Damage Research Monograph- 22. Editors Hunt W.A., Nixon SJ., NIH Publication 1993

1995 r. Tom 8

1995 r. Tom 8, NR 1

SPIS TREŚCI
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Bogdan Szukalski, Ewa Mirkiewicz: Oznaczanie narkotyków w materiale biologicznym - ślinie i włosach
Maria Rodo, Małgorzata Bednarska-Makaruk, Anna Stajniak, Hanna Wehr: Produkty peroksydacji lipidów i witamina E u uzależnionych od alkoholu
Andrzej Wilk: Majaczenie drżenne alkoholowe: diagnostyka i leczenie
Anna Pohorecka, Irena Jelonkiewicz: Picie alkoholu, a poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem u młodzieży kończącej szkołę średnią
Grażyna Świątkiewicz: Wiedza i postawy wobec HIV/AIDS wśród mieszkańców gminy wiejskiej i mieszkańców średniej wielkości miasta
Janusz Sierosławski: Rozpowszechnienie uzależnień lekowych w 1993r.
Krzysztof Bobrowski: Badanie efektywności lekcji wychowawczej na temat odurzania się klejem
Z DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Christian Rasmussen: Programowanie wielomodalne w leczeniu narkomanów
Juhani Lehto, Jacek Moskalewicz: Polityka alkoholowa w okresie głębokich zmian społeczno-ekonomicznych
SPRAWOZDANIA
Bogdan Szukalski: Consultative Meeting of Heads of National Laboratories from the Countries Participating in the "Regional Balkan Route Laboratory Project", Saloniki, 3-7 października 1994 r.
Janusz Sierosławski: "II Europäische Werkstatt Prävention", im rahmen der "Europäischen Woche der Suchtprävention", Bochum, 16-20 Oktober 1994
Katarzyna Okulicz-Kozaryn: Sprawozdanie ze spotkania grupy roboczej programu COST A6 w Wiedniu

1995 r. Tom 8, NR 2

SPIS TREŚCI
Od autorów
METODOLOGIA
Gayle M. Boyd: Badania ewaluacyjne w USA. Problemy metodologiczne
EWALUACJA PROGRAMÓW ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM
Krzysztof Bobrowski: Pilotażowe badania ewaluacyjne nad programem profilaktyki alkoholowej "Drugi elementarz"
Szymon Grzelak: Ocena procesu realizacji programu profilaktycznego "NOE". Ewaluacja formatywna
Szymon Grzelak: Ocena skuteczności realizacji studialnej programu "NOE". Ewaluacja sumatywna
Krzysztof Ostaszewski: Zastosowanie techniki "Draw and Write" do oceny skuteczności szkolnego programu profilaktyki uzależnień "Spójrz inaczej"
Paweł Bronowski: Środowiskowy program profilaktyki uzależnień. Propozycja oceny skuteczności
NARZĘDZIA BADAWCZE
Barbara Wolniewicz-Grzelak, Agnieszka Pisarska: Amerykański kwestionariusz do ewaluacji programu wczesnego zapobiegania problemom alkoholowym. Projekt Northland
Errata do artykułu Barbara Wolniewicz-Grzelak, Agnieszka Pisarska: Amerykański kwestionariusz do ewaluacji programu wczesnego zapobiegania problemom alkoholowym. Projekt Northland Dot. stron 100-102, 104, 105
Katarzyna Okulicz-Kozaryn: Próba pomiaru umiejętności odpierania presji społecznej kwestionariuszem "PAD"
Barbara Wolniewicz-Grzelak: Badanie picia napojów alkoholowych przez młodzież arkuszem "Piwo-Wino-Wódka"

1995 r. Tom 8, NR 3

SPIS TREŚCI
Od redakcji
Jan Karol Falewicz (1927-1995)
Deklaracja Światowego Forum Organizacji Pozarządowych - Bangkok 1994
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Halina Matsumoto, Bogdan Szukalski, Krystyna Stencka, Elżbieta Woźny: Badania przydatności testu Abuscreen-Ontrak do wykrywania opiatów, amfetamin, barbituranów i kanabinoli w moczu narkomanów
Bogdan Szukalski, Ewa Mirkiewicz, Ewa Taracha: Zastosowanie metod FPIA i HPTLC do analizy opiatów i metadonu w moczu narkomanów stosujących preparaty ze słomy makowej
Bogdan Szukalski: Amfetamina, metamtetamina i ich psychoaktywne analogi strukturalne
Janusz Sierosławski: Społeczno-demograficzne korelaty picia alkoholu w Polsce
Z DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Herman Vuijsje: Holenderskie podejście do AIDS
E. A. Koszkina, L. D. Miroszniczenko: Wybrane epidemiologiczne aspekty alkoholizmu w Rosji
Wojciech Kosikowski: Problemy alkoholizmu w Izraelu
Paweł Bronowski: System zapobiegania narkomanii w Wielkiej Brytanii
SPRAWOZDANIA
Wojciech Kosikowski: Sprawozdanie z realizacji programu regionalnego PHARE "Ograniczanie popytu na substancje psychoaktywne"
RECENZJE
Piotr Kowolik: "Nadużywanie alkoholu przez ojców a sytuacja domowa i szkolna dzieci", Marian Ochmański, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 1993
Bohdan Woronowicz: "Bezpieczne przejście-Powrót do zdrowia dorosłych dzieci alkoholików", Stephanie Brown, Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1995

1995 r. Tom 8, NR 4

SPIS TREŚCI
PRACE PRZEGLĄDOWE
Bogdan Szukalski: Wziewne środki odurzające
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Dariusz Wasilewski, Halina Matsumoto, Ewa Kur, Anna Dziklińska, Elżbieta Woźny, Krystyna Stencka, Michał Skalski, Piotr Chaba, Waldemar Szelenberger: Metoda szybkiego nasycania diazepamem w leczeniu majaczenia alkoholowego
Wojciech Jernajczyk, Bohdan T. Woronowicz: Wzorzec EEG snu kobiet uzależnionych od alkoholu
Wiesław Leksowski: Analiza wybranych czynników warunkujących nawroty picia pacjentów uzależnionych od alkoholu - doniesienie wstępne
Andrzej Jakubik, Włodzimierz Brodniak, Maciej Pałyska, Joanna Raduj, Stefan Welbel: Psychospołeczne uwarunkowania nikotynizmu
Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski: Zastosowanie nowych metod szacowania rozpowszechnienia narkomanii
Antoni Zieliński, Janusz Sierosławski: Rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych
Janusz Sierosławski: Program pomocy narkomanom na poziomie lokalnym
Z DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Nowe spojrzenie na politykę wobec narkotyków - wyjście poza alternatywę prohibicja lub legalizacja
David F. Duncan: Co to jest polityka wobec narkotyków?
David C. Lewis, Eric Klinenberg: Redefinicja polityki Stanów Zjednoczonych wobec narkotyków
SPRAWOZDANIA
Magdalena Wójcik, Andrzej Pierzchała: Miesięczny staż w Centrum Jellinka w Amsterdamie - czerwiec 1995
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Jacek Moskalewicz: Warsztaty zapobiegania narkomanii w społecznościach lokalnych. Piran, Słowenia, 9-11 maj 1995
Bogusław Habrat: V Kongres "European Society for Biological Research in Alcoholism". Stuttgart, 5-9 wrzesień 1995
RECENZJE
Paweł Bronowski: Volatile Substance Abuse. A report by the Advisory Council on the Misuse of Drugs. HMSO, London 1995

1996 r. Tom 9

1996 r. Tom 9, NR 1

SPIS TREŚCI
Od redakcji
Bogusław Prajsner: Zdrowie, społeczeństwo a alkohol - paryska konferencja ministrów zdrowia na temat problemów alkoholowych w Europie
Europejska Deklaracja w sprawie Alkoholu. Zasady etyczne i cele. Dziesięć Strategii Działania w sprawie Alkoholu
Z BADAŃ NAD POCZUCIEM KOHERENCJI I PICIEM ALKOHOLU PRZEZ MŁODZIEŻ
Adam Frączek, Katarzyna Kosińska-Dec: Z badań nad piciem alkoholu i poczuciem koherencji. Wprowadzenie
Irena Jelonkiewicz: Przegląd badań nad korelatami i regulacyjnymi funkcjami poczucia koherencji (przegląd literatury)
Barbara Mroziak: Poczucie koherencji (SOC) a zdrowie psychiczne i picie alkoholu przez młodzież. Założenia, problematyka i zakres badań
Marek Zwoliński: Warunki życia i poczucie koherencji a picie alkoholu przez młodzież
Katarzyna Kosińska-Dec: Poczucie koherencji a styl radzenia sobie i picie alkoholu (raport z badań)
Bohdan Dudek, Jerzy Koniarek: Poczucie koherencji a postrzeganie relacji między warunkami pracy, stresem i samooceną stanu zdrowia
Stanisław Wójtowicz: Picie alkoholu przez dorastających w kontekście realizacji zadań rozwojowych
Ewa Stępień: Ocena własnych relacji z rodziną a picie alkoholu przez dorastających
Betty Miller: Percepcja rodziców przez osoby uzależnione od alkoholu (badania retrospektywne)
FARMAKOLOGICZNE METODY ZAPOBIEGANIA NAWROTOM I ZMNIEJSZANIA ILOŚCI WYPIJANEGO ALKOHOLU
Bogusław Habrat: Farmakologiczne metody zapobiegania nawrotom i zmniejszania ilości wypijanego alkoholu. Wprowadzenie
Marcin Ziółkowski, Janusz Rybakowski: Naltrekson w leczeniu uzależnienia alkoholowego
Joanna Hauser, Anna Głodowska, Janusz Rybakowski: Fluoksetyna vs placebo w leczeniu mężczyzn uzależnionych od alkoholu - 12-miesięczne badania prospektywne
Jerzy Samochowiec, Karol Fabiańczyk, Ilona Czopek, Rodryg Reszczyński, Justyna Pełka-Wysiecka, Jan Horodnicki: Ocena skuteczności nifedypiny w utrzymaniu długotrwałej abstynencji u osób z zespołem zależności alkoholowej (badanie w podwójnie ślepej próbie)
Bogusław Habrat: Strategie i leki stosowane w farmakologicznym zapobieganiu nawrotom picia i zmniejszania ilości wypijanego alkoholu
RECENZJE
Anna Pohorecka: Aaron Antonovsky "Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować."

1996 r. Tom 9, NR 2

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE PRZEGLĄDOWE
Paweł Krząścik: Wpływ tlenku azotu na ośrodkowy układ nerwowy: interakcje z alkoholem etylowym
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Bogusław Habrat, Ewa Habrat, Dorota Jabłońska: Funkcjonalna asymetria mózgu u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Bogusław Habrat, Hanna Wehr, Barbara Czartoryska, Danuta Górska, Bohdan T. Woronowicz: Analiza wpływu stosowanej farmakoterapii i uszkodzenia wątroby na aktywność ß-heksozoaminidazy w moczu
Joanna Hauser, Marzena Zakrzewska: Analiza typologiczna mężczyzn z zespołem uzależnienia od alkoholu w oparciu o wyniki kwestionariusza MMPI
Joanna Hauser, Marzena Zakrzewska: Cechy osobowości jako czynnik prognostyczny u mężczyzn uzależnionych od alkoholu w oparciu o wyniki kwestionariusza MMPI
Tomasz Kryszczyński: Doznania narkomanów - nosicieli HIV
Bohdan T. Woronowicz: Uzależnieni i współuzależnieni na turnusach terapeutycznych w Strzyżynie
Bohdan T. Woronowicz, Wojciech Lenard: Próba oceny skuteczności leczenia uzależnienia od alkoholu w oparciu o długość abstynencji
Janusz Sierosławski: Narkomania w Warszawie - wielowskaźnikowa ocena epidemiologiczna
SPRAWOZDANIA
Halina Bojan-Pierun, Beata Grabińska: Sprawozdanie z miesięcznego stażu w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Odense w Danii (czerwiec 1995)
Bogusław Habrat: Sprawozdanie z pobytu na VIII Kongresie ECNP w Wenecji - 29.09-04.10.1995
RECENZJE
Paweł Bronowski: Drug Studies. Projects and Resources for use in the National Curriculum. Lambeth Drugs Prevention Team, London 1995

1996 r. Tom 9, NR 3

SPIS TREŚCI
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Joanna Hauser: Ocena czynników wpływających na wzorzec picia alkoholu u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Joanna Hauser: Podział typologiczny mężczyzn uzależnionych od alkoholu, a skuteczność fluoksetyny w porównaniu z placebo, w zapobieganiu nawrotom picia - 12 miesięczne badania prospektywne
Andrzej Bidziński, Bogusław Habrat, Anna Tonderska: Obwodowe wskaźniki aktywności układów cholinergicznego i noradrenergicznego w typie 1 i typie 2 alkoholizmu wg. Cloningera
Antoni Zieliński: Studenci a środki psychoaktywne. Próba zmiany zachowań i postaw poprzez program edukacyjny
Urszula Świerzy, Jerzy Matysiakiewicz, Robert Pudlo, Ewa Zajączkiewicz: Ekspozycja na ołów a psychozy alkoholowe
Zenon Kulka: Charakterystyka socjodemograficzna młodzieży używającej wziewnych substancji odurzających
Barbara Wolniewicz-Grzelak, Janusz Grzelak: Skale do badań skuteczności edukacyjnych, alkoholowych programów profilaktycznych
Z DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Carolyn L. Williams, Cheryl L. Perry: Badania ewaluacyjne środowiskowego programu profilaktyki alkoholowej wśród młodzieży
Władymir F. Jegorow, Eugenia A. Koszkina, Tatiana B. Grieczanaja, Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski: Analiza porównawcza zgonów narkomanów w Moskwie i Warszawie
SPRAWOZDANIA
Katarzyna Makocka-Wojsiat, Wojciech Potrzebowski: Sprawozdanie z miesięcznego stażu w Centrum Zapobiegania Narkomanii w Wirral. Wielka Brytania - Czerwiec 1995
Krzysztof Ostaszewski: Sprawozdanie z Konferencji pt.: "Wzmocnienie bazy społecznej zapobiegania narkomanii w Europie Środkowej i Wschodniej". Wiedeń - Styczeń 1996
Bogusław Habrat: Sprawozdanie z X Światowego Kongresu Psychiatrycznego. Madryt - Sierpień 1996

1996 r. Tom 9, NR 4

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE POGLĄDOWE
Wojciech Kostowski: Neurofarmakologiczne podstawy leczenia uzależnienia od alkoholu
Katarzyna Okulicz-Kozaryn: Europejskie programy profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży - treści i ewaluacja
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Joanna Kwiatkowska, Barbara Woynarowska, Anna Oblacińska, Ilona Burzyńska: Niektóre uwarunkowania spożywania alkoholu przez uczniów w wieku 11,13 i 15 lat w Polsce
Antoni Zieliński: Udział organizacji lokalnych w programie zapobiegania narkomanii "Odlot" na terenie Starachowic i Malczyc
Maria R. Dziuda, Ewa Zimna-Walendzik: Zachowania antyzdrowotne młodzieży łódzkich szkół średnich
Zenon Kulka: Badania neuroradiologiczne, elektroencefalograficzne i neuropsychologiczne młodzieży używającej wziewnych substancji odurzających
Janusz Sierosławski: Wzory używania narkotyków wśród osób zgłaszających się do leczenia w Warszawie
Z DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Henri Lôo: Tianeptyna w leczeniu zespołów depresyjnych u osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu
SPRAWOZDANIA
Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński: Sympozjum naukowe pt.: "Szacowanie rozmiarów narkomanii - metody i strategie badawcze". Strasbourg. Czerwiec 1996
Grażyna Świątkiewicz: XXII Konferencja Towarzystwa Społecznych i Epidemiologicznych Badań nad Alkoholem im. Kettila Bruuna. Edynburg. Czerwiec 1996
Grażyna Miros: Miesięczny staż w placówkach dla narkomanów w Bremie. Czerwiec 1995

1997 r. Tom 10

1997 r. Tom 10, NR 1

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE POGLĄDOWE
Grażyna Świątkiewicz: Kwestia piwa w okresie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Marcin Wojnar, Dariusz Wasilewski, Halina Matsumoto, Artur Cedro: Różnice w przebiegu alkoholowych zespołów abstynencyjnych u kobiet i mężczyzn
Bogdan Szukalski, Ewa Mirkiewicz, Ewa Taracha: Badania amfetaminy i jej psychoaktywnych analogów w moczu narkomanów metodą FPIA i HPTLC
Paweł Bronowski: Czynniki związane z utrzymywaniem abstynencji przez pacjentów uzależnionych od alkoholu hospitalizowanych w oddziale psychiatrycznym - 3-letnia katamneza
Bolesław Floriańczyk, Kazimierz Pasternak: Aktywność dehydrogenazy izocytrynianowej u intoksykowanych myszy
Krzysztof Bobrowski, Krzysztof Ostaszewski: "Noe + Drugi Elementarz". Ewaluacja programu profilaktyki alkoholowej
Andrzej Jakubik, Beata Kowaluk: Wsparcie społeczne a utrzymywanie abstynencji u mężczyzn uzależnionych od alkohol
SPRAWOZDANIA
Grażyna Świątkiewicz: Seminarium Grupy Pompidou na temat używania nieIegaInych substancji przez kobiety w ciąży. Strasburg. Marzec 1997
RECENZJE
Sławomir Sidorowicz: Edwards G., Dare C. (ed): Psychotherapy, Psychological Treatments and the Addictions. Cambridge University Press 1996

1997 r. Tom 10, NR 2

SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE
Bogdan Szukalski: Kannabis - biochemia, farmakologia, toksykologia
Grażyna Świątkiewicz: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania problemów związanych z alkoholem
Wanda Dyr, Wojciech Kostowski: Problemy metodyczne badań doświadczalnych nad uzależnieniem alkoholowym: selekcjonowane linie zwierząt preferujących alkohol
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Kazimierz Pasternak: Wpływ intoksykacji morfiną na efektywność procesu aminoacylacji tRNA wątroby myszy
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka: Zmiany w piciu alkoholu przez młodzież. Badania mokotowskie: 1984-1988-1992-1996
Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Grażyna Świątkiewicz: Program zapobiegania narkomanii w Polsce - "Odlot"
Wojciech Jernajczyk: Wzorzec snu REM u mężczyzn uzależnionych od alkoholu z zespołem otępiennym
Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński: Dostępność substancji psychoaktywnych, a ich używanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych
SPRAWOZDANIA
Janusz Sierosławski: XXVI Spotkanie Ekspertów Epidemiologii Narkomanii Grupy Pompidou (Rada Europy). Strasburg, 14-15 czerwiec 1997
Janusz Sierosławski: Seminarium Europejskiego Programu Badań Szkolnych na Temat Używania Alkoholu i Narkotyków. Lizbona, 5-6 Maj 1997

1997 r. Tom 10, NR 3

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE BADAWCZE INSTYTUTU PSYCHOLOGII ZDROWIA W WARSZAWIE
Od autorów
Jerzy Mellibruda: Psycho-bio-społeczny model uzależnienia od alkoholu
Jerzy Mellibruda: Strategiczno-strukturalna psychoterapia uzależnienia
Marzenna Kucińska, Jerzy Mellibruda: Program Analizy Procesu i Efektów Terapii Alkoholików (APETA) - koncepcja i dotychczasowy przebieg badań
Marzenna Kucińska, Jerzy Mellibruda, Bogusław Włodawiec: Charakterystyka populacji pacjentów uczestniczących w programie APETA - analiza przebiegu i efektów terapii alkoholików
Marzenna Kucińska, Jerzy Mellibruda: Charakterystyka pracy terapeutycznej w placówkach objętych programem badawczym APETA
Halina Ginowicz: Program terapeutyczny Oddziału Odwykowego w Łukowie
Zofia Sobolewska: Program terapeutyczny Wojewódzkiej Przychodni Odwykowej w Gdańsku
Marzenna Kucińska, Jerzy Mellibruda: Sposób używania alkoholu po zakończeniu lub przerwaniu terapii uzależnienia przez pacjentów uczestniczących w programie badawczym APETA
Marzena Kucińska, Jerzy Mellibruda, Bogusław Włodawiec: Zmiany funkcjonowania społecznego po terapii odwykowej pacjentów uczestniczących w programie badawczym APETA
Marzenna Kucińska, Jerzy Mellibruda: Zmiany stanu psychicznego po terapii odwykowej pacjentów uczestniczących w programie badawczym APETA
Jerzy Mellibruda, Zofia Sobolewska: Koncepcja i terapia współuzależnienia
Marzenna Kucińska, Jerzy Mellibruda, Bogusław Włodawiec: Założenia koncepcyjne i badania pilotażowe programu badawczego Analiza Przebiegu i Efektów Terapii Osób Współuzależnionych (APETOW)
Marzenna Kucińska, Jerzy Mellibruda, Bogusław Włodawiec: Wyniki badań pilotażowych programu APETOW - charakterystyka pacjentek współuzależnionych
Marzenna Kucińska, Jerzy Mellibruda, Bogusław Włodawiec: Doświadczenia przemocy w rodzinie występujące u pacjentek współuzależnionych a poczucie koherencji
Bogusław Włodawiec: Ocena efektywności Programu Rozwoju Osobistego dla osób działających w środowiskach trzeźwościowych
Piśmiennictwo - artykuły, nr 3 / 1997

1997 r. Tom 10, NR 4

SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE
Jerzy Jasiński: Problemy redagowania i wydawania czasopism poświęconych uzależnieniom. Porozumienie z Farmington - lipiec 1997
Porozumienie z Farmington (The Farmington consensus)
Bogdan Szukalski: Opiaty naturalne i syntetyczne
Wojciech Kostowski: Postępy farmakoterapii uzależnienia od alkoholu etylowego
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Paweł Bronowski: Czynniki związane z podjęciem leczenia odwykowego po odbyciu hospitalizacji psychiatrycznej przez pacjentów uzależnionych od alkoholu
Wojciech Jernajczyk: Parametry snu REM u kobiet i mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Kazimierz Pasternak: Poziom magnezu, cynku i miedzi w surowicy krwi i tkankach myszy intoksykowanych morfiną i etanolem
Marcin Ziółkowski, Janusz Rybakowski, Jarosław Szułczyński, Jarosław Lach, Ewa Lach: Picie alkoholu i palenie papierosów przez kobiety ciężarne
Marcin Ziółkowski, Helen M. Annis, Linda C. Sobell, Hector Ayala-Velazquez, Janusz Rybakowski, Christian Sandahl, Bill Saunders, Stephen Thomas, Marzanna Zakrzewska: Typologia uzależnienia alkoholowego na podstawie nasilenia i początku choroby - wyniki międzynarodowych badań WHO
Marcin Ziółkowski, Janusz Rybakowski, Wojciech Kosmowski, Aleksander Araszkiewicz: Zespoły depresyjne u mężczyzn uzależnionych od alkoholu hospitalizowanych w Oddziale Leczenia Uzależnień w Bydgoszczy
Aleksandra Kasperowicz-Dąbrowiecka, Janusz Rybakowski, Wiesława Filek, Anna Miłkowska, Teresa Bułat: Występowanie zaburzeń psychicznych u mężczyzn i kobiet z uzależnieniem alkoholowym oraz w ich rodzinach
Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński: Normy wieku inicjacji alkoholowej
Zenon Kulka, Janusz Sierosławski: Młodzież a substancje psychoaktywne - wyniki badań ankietowych wśród poborowych gminy Warszawa-Ursynów
SPRAWOZDANIA
Wanda Dyr: IV Kongres Europejskiego Towarzystwa Badań Biomedycznych nad Alkoholizmem (ESBRA). Sztokholm, maj 1997
Zenon Kulka, Janusz Sierosławski: Uzależnienie od heroiny w Europie. III Europejska Konferencja - Metadon i inne leczenie substytucyjne. Regionalne spotkanie krajów Środkowej i Wschodniej Europy na temat programów leczenia, Lubliana, wrzesień, 1997
Zenon Kulka, Janusz Sierosławski: III Kongres Europejskiego Towarzystwa Badań nad Nadużywaniem Substancji Odurzających (EASAR). Zandvoort, czerwiec 1997

1998 r. Tom 11

1998 r. Tom 11, NR 1

SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE
Bogdan Szukalski: Receptory opioidowe i ich endogenne ligandy
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Wanda Dyr, Anna Witanowska, Jolanta Dzierzkowska, Krystyna Iwińska, Paweł Krząścik, Wojciech Kostowski: Biochemiczna i behawioralna analiza nowej linii szczurów wyselekcjonowanych w kierunku wysokiego spożycia alkoholu etylowego
Zenon Kulka, Jacek Moskalewicz: Wpływ wymiany igieł i strzykawek na zakażenia HIV wśród narkomanów opiatowych w Polsce
Krzysztof Ostaszewski: Zmiany w używaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych. Badania mokotowskie
Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński: Dorośli warszawiacy a substancje psychoaktywne
Andrzej Jakubik, Ewa Zegarowicz: Samoocena, poczucie kontroli i kontrola emocjonalna u dorastających córek mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Bogdan Szukalski, Ewa Mirkiewicz, Jerzy Walkowiak: Przydatność metod FPIA, HPTLC i HPLC do badania w moczu barbituranów objętych kontrolą międzynarodową
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Robin Room: Działania na poziomie społeczności lokalnych a problemy alkoholowe. Demonstratywny projekt prewencyjny jako niestabilna mieszanka
Friedner D. Wittman: Doświadczenia z programów w Castro Valley i San Francisco. Perspektywa modelu środowiskowego
SPRAWOZDANIA
Jacek Morawski: Regionalna konsultacja projektu UNDCP/WHO: Globalna inicjatywa wczesnego zapobiegania nadużywaniu substancji psychoaktywnych. Ryga (Łotwa), marzec-kwiecień 1998
Jacek Morawski: Społeczno-ekologiczna metoda rozwiązywania środowiskowych problemów związanych z alkoholem. San Daniele (Włochy), marzec 1998r.

1998 r. Tom 11, NR 2

SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE
Bogusław Habrat: Akamprozat w zapobieganiu nawrotom picia i zmniejszaniu ilości wypijanego alkoholu przez osoby uzależnione od alkoholu. Przegląd badań klinicznych
Bogdan Szukalski: Środki halucynogenne
Jerzy Samochowiec, Ewa Fiszer-Piosik, Jan Horodnicki: Uwarunkowania genetyczne alkoholizmu
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Barbara Mroziak, Stanisław Wójtowicz, Bohdan T. Woronowicz: Psychospołeczne korelaty uzależnienia od alkoholu
Joanna Kulikowska: Badania nad eliminacją alkaloidów opium u osób leczonych w ośrodku detoksykacyjnym
Anna Bokszczanin: Optymizm i spostrzeganie zagrożeń związanych z piciem, przez młodzież pijącą alkohol i palącą papierosy
Zenon Kulka, Grażyna Świątkiewicz, Antoni Zieliński: Interpersonalne i intrapersonalne predyktory nawrotów picia alkoholu
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Stig Larsson, Bertil S. Hanson: Problemy etyczne i polityczne przy wprowadzaniu lokalnych programów prewencyjnych. Doświadczenia z projektu Kirseberg w Szwecji
SPRAWOZDANIA
Bogusław Habrat: XXI Congress - Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP). Glasgow, maj 1998

1998 r. Tom 11, NR 3

SPIS TREŚCI
Czesław Czabała: PRO MEMORIAM
Prof. dr hab. Jerzy Jasiński (1930-1998)
PRACE POGLĄDOWE
Bogdan Szukalski: Kokaina
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosińska-Dec: Picie alkoholu wśród młodych dorosłych a struktura władzy w rodzinie
Karina Chmielewska, Helena Baran, Stanisław Dąbrowski, Bogusław Habrat: Kontynuowanie terapii w programie substytucyjnego leczenia metadonem przez pacjentów uzależnionych od opiatów
Zenon Kulka, Grażyna Świątkiewicz, Antoni Zieliński: Psychiczne i somatyczne predyktory nawrotów picia alkoholu
Wojciech Jernajczyk, Bohdan T. Woronowicz: Sen mężczyzn uzależnionych od alkoholu w okresie abstynencji
Krzysztof Ostaszewski, Krzysztof Bobrowski, Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Pisarska, Cheryl L. Perry, Carolyn L. Williams: Program domowych detektywów. Adaptacja amerykańskiego programu profilaktyki alkoholowej dla młodzieży we wczesnym okresie dojrzewania
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Ethan A. Nadelmann: Narkotyki - polityka zdrowego rozsądku
Maria L. Alaniz: Problemy alkoholowe w społeczności Amerykanów pochodzenia meksykańskiego zidentyfikowane przez samą społeczność. Założenia badawcze i wykorzystanie wyników
Ronald R. Douglas, Norman Giesbrecht: Lokalne programy prewencji a programy badań naukowych nad organizowaniem działań interwencyjnych w społecznościach lokalnych. Opracowywanie skoordynowanych strategii ułatwiających działania i integrujących badania
SPRAWOZDANIA
Bogusław Habrat: X Congress of European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), Wiedeń, wrzesień 1997

1998 r. Tom 11, NR 4

SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE
Marcin Ziółkowski, Janusz Rybakowski: Farmakoterapia uzależnienia od alkoholu
Anna Sarol-Kulka: Zastosowanie technik psychodramatycznych w terapii dorosłych dzieci alkoholików
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Halina Ekiert, Wojciech Jernajczyk, Bohdan T. Woronowicz: Wpływ uzależnienia od alkoholu, depresji endogennej i fizjologicznego starzenia się na wzorzec EEG snu
Janusz Sierosławski, Bogdan Wojnar: Narkomania w Krakowie. Wyniku I etapu monitorowania epidemiologicznego
Bogusław Habrat, Krzysztof Bożejko, Jolanta Charewicz, Joanna Waniek: Skuteczność klorazepatu (TranxeneR) w leczeniu niepowikłanych alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Badania porównawcze z diazepamem
Bogusław Habrat, Krzysztof Ostaszewski: Próba oceny stanu nauczania w polskich akademiach medycznych o szkodach zdrowotnych spowodowanych alkoholem
Marcin Wojnar, Zdzisław Bizoń, Dariusz Wasilewski, Agnieszka Popiel: Urazy i choroby somatyczne, a występowanie i przebieg majaczenia alkoholowego
Marcin Wojnar, Zdzisław Bizoń, Dariusz Wasilewski, Artur Cedro: Zjawisko rozniecania (kindling), a patogeneza abstynencyjnych napadów drgawkowych i majaczenia alkoholowego
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Diane McKenzie: Promocja umiarkowanego picia poprzez zmiany otoczenia, w którym spożywa się alkohol. Równoważenie roli badań naukowych i interesów społecznych w procesie kształtowania polityki wobec alkoholu
Paul P. Divers, Brad M. Zipursky: Zamierzone i niezamierzone konsekwencje promowania hasła "Piłeś - nie jedź"
RECENZJE
Jacek Moskalewicz: Jussi Simpura, Boris M. Levin, Demystifying Russian Drinking: Comparative Studies from the 1990s
SPRAWOZDANIA
Wojciech Kosmowski: Alkoholizm w Internecie

1999 r. Tom 12

1999 r. Tom 12, NR 1

SPIS TREŚCI
Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne: Lista Dyskusyjna Lecznictwa Odwykowego
PRACE POGLĄDOWE
Wojciech Kostowski: Farmakologiczne i toksykologiczne aspekty interakcji alkoholu etylowego z układem cytochromu P-450
Wanda Dyr: Rola endogennego układu opioidowego w mechanizmie działania alkoholu
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka: Pozytywne oczekiwania wobec picia alkoholu, a konsumpcja alkoholu przez młodzież. Analiza koncepcji i przykłady badań
Krzysztof Bobrowski, Krzysztof Ostaszewski: Funkcje ewaluacji programów profilaktyki alkoholowej na przykładzie wyników badań programu "Noe+Elementarz"
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Lech Torliński, Magdalena Lampka, Elżbieta Serówka, Janusz Rybakowski: Odporność humoralna u mężczyzn uzależnionych od alkoholu po 30-dniowej terapii odwykowej
Ewa Stępień: Charakterystyka porównawcza kontaktów z alkoholem młodzieży polskiej i włoskiej
Zenon Kulka, Grażyna Świątkiewicz, Antoni Zieliński: Społeczne predyktory nawrotów picia alkoholu
Ewa Taracha, Bogusław Habrat, Helena Baran-Furga, Karina Chmielewska, Piotr Woźniak, Bogdan Szukalski: Zastosowanie oznaczania aktywności ß-heksozoaminidazy w moczu i markerów alkoholizmu w surowicy do identyfikacji osób nadużywających alkoholu wśród uzależnionych od opiatów uczestniczących w programie substytucyjnego leczenia metadonem
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Scott Macdonald, Samantha Wells: Strategie profilaktyki w miejscu pracy: Doświadczenia z badań nad oceną potrzeb w pięciu zakładach pracy
Roberta G. Ferrence, Ludovic D'Souza: Przepisy prawne dotyczące tytoniu w Kanadzie: Ocena wpływu inicjatyw społecznych oraz działalności zwolenników kontroli nad tytoniem na politykę społeczną
SPRAWOZDANIA
Wojciech Kosmowski: Spotkanie Naukowe Towarzystwa Badań nad Alkoholizmem. Hilton Head Island, Południowa Karolina, USA, czerwiec 1998
Barbara Mroziak: Europejska Konferencja na temat "Alkohol a płeć". Berlin, Niemcy, marzec 1999
Wojciech Kosmowski: Alkoholizm w Internecie

1999 r. Tom 12, NR 2

SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE I MONOGRAFIE
Jacek Moskalewicz, Dorota Wiszejko: Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem
Janusz Sierosławski: Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Janusz Sierosławski: Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy narkomanom w Poznaniu. Badania metodami jakościowymi
Barbara Mroziak, Bohdan T. Woronowicz, Stanisław Wójtowicz: Zmiany poczucia koherencji i stylu radzenia sobie ze stresem po podstawowym programie psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu. Doniesienie wstępne
Sławomir Bukowski, Bogusława Bukowska, Stanisław Ilnicki: Ocena efektywności ambulatoryjnej terapii alkoholików wzorowanej na modelu Minnesota
Bogdan Szukalski, Ewa Mirkiewicz, Jerzy Walkowiak, Ewa Taracha: Opracowanie warunków skriningowej i konfirmacyjnej analizy benzodiazepin w moczu narkomanów
Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński: Wzory picia wśród młodzieży - podejście jakościowe
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Pia M. Mäkelä: Przegląd podejść do badań nad różnicami zwyczajów picia i problemów alkoholowych w różnych grupach socjodemograficznych
SPRAWOZDANIA
Bogusław Habrat: VII Kongres Europejskiego Towarzystwa Biomedycznych Badań nad Alkoholizmem (ESBRA). Barcelona, Hiszpania, czerwiec 1999
Wojciech Kosmowski: Alkoholizm i narkomania w Internecie

1999 r. Tom 12, NR 3

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE POGLĄDOWE I MONOGRAFIE
Andrzej Danysz: Prof. Franciszek Venulet - pionier polskich badań nad wpływem dymu tytoniowego na stan zdrowia
Ewa Florek: Skład chemiczny i kancerogeny dymu tytoniowego
Bogusław Habrat: Farmakologiczne leczenie uzależnienia od nikotyny
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Jerzy Mosiewicz: Palenie tytoniu, a rozwój wczesnych form przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski: Czynniki związane z piciem alkoholu przez młodzież w wieku 13-14 lat
Maria Rodo, Hanna Wehr, Piotr Woźniak, Cezary Markuszewski, Bogusław Habrat, Ewa Taracha: Ocena modyfikacji lipoprotein osocza osób uzależnionych od alkoholu
Elżbieta Maludzińska, Marzena Zakrzewska, Janusz Rybakowski, Marcin Ziółkowski: Ocena sytuacji zwiększających ryzyko picia u kobiet i mężczyzn uzależnionych od alkoholu leczonych w warunkach ambulatoryjnych
KAZUISTYKA
Dariusz Wasilewski, Halina Matsumoto: Duże dawki diazepamu w leczeniu majaczenia alkoholowego
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Martin J. Jarvis: Ekspozycja dzieci na bierne palenie: metodologia badań i trendy badawcze
William Long: Polityka i interwencje publiczne organów ochrony środowiska wobec palenia tytoniu: komunikacja społeczna na rzecz redukcji ekspozycji dzieci na bierne palenie tytoniu
SPRAWOZDANIA
Bogusław Habrat: XI Światowy Kongres Psychiatrii. Hamburg, Niemcy, sierpień, 1999
Wojciech Kosmowski: Alkohol i narkomania w Internecie

1999 r. Tom 12, NR 4

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE POGLĄDOWE I MONOGRAFIE
Bogdan Szukalski: Ecstasy (MDMA) i metamfetamina
Wojciech Kostowski: Trwały i nawrotowy charakter uzależnień: poszukiwanie podłoża neuronalnego i molekularnego
Roman Stefański, Wojciech Kostowski: Modelowanie pozytywnie wzmacniającego działania środków uzależniających
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Wanda Dyr, Paweł Krząścik, Krzysztof Dudek, Anna Witanowska, Jolanta Dzierzkowska, Wojciech Kostowski: Nowa linia szczurów wistar selekcjonowanych w kierunku nadmiernej preferencji alkoholu: charakterystyka behawioralna
Ewa Stępień: Intensywność picia alkoholu, a niektóre aspekty stylu życia młodzieży polskiej i włoskiej
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka, Krzysztof Bobrowski: Adaptacja amerykańskiego kwestionariusza do pomiaru oczekiwanych przez młodzież efektów picia alkoholu
Celina Godwod, Zenon Kulka: Psychozy lekowe w stacjonarnym lecznictwie psychiatrycznym w 1996 roku: rozpowszechnienie, diagnostyka i leczenie
Krzysztof Bobrowski, Katarzyna Okulicz-Kozaryn: Używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów liceów ogólnokształcących w gminie Warszawa Centrum
Stanisław Wójtowicz, Jolanta Jastrzębska, Bogusław Habrat, Barbara Mroziak: Poczucie koherencji, style radzenia sobie i ocena pierwotna stresu u osób uzależnionych od alkoholu podejmujących leczenie odwykowe
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Kim Bloomfield, Salme Ahlström, Allaman Allamani, Marie Choquet, Francesco Cipriani, Gerhard Gmel, Beatrice Janin Jacquat, Ronald Knibbe, Ludek Kubicka, Thérese Lecomte, Patrick Miller, Moira Plant, Fredrik Spak: Spożycie alkoholu i problemy alkoholowe wśród kobiet w krajach europejskich
SPRAWOZDANIA
Barbara Mroziak: 13 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS): "Psychologia a renesans zdrowia", Florencja, październik 1999
Wojciech Kosmowski: Alkoholizm i narkomania w Internecie

2000 r. Tom 13

2000 r. Tom 13, NR 1

SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE I MONOGRAFIE
Wojciech Kostowski: Dopamina a mechanizmy nagrody i rozwój uzależnień: fakty i hipotezy
Poprawna wersja artykułu patrz: nr 2/2000
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Lech Torliński, Janusz Rybakowski: Desialowana transferyna i inne białkowe biochemiczne wskaźniki nadużywania alkoholu
Dorota Wiszejko: Prawne i epidemiologiczne aspekty zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu w Polsce
Katarzyna Przymuszewska: Wybrane etyczne aspekty leczenia narkomanów w Polsce
Wojciech Kosmowski, Marcin Ziółkowski, Janusz Rybakowski: Zmiany liczby leukocytów i liczebności ich frakcji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu po trzydziestodniowej abstynencji w warunkach szpitalnych
Krzysztof Ostaszewski, Krzysztof Bobrowski, Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Pisarska: Ocena skuteczności programu wczesnej profilaktyki alkoholowej "Program Domowych Detektywów"
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Anders Romelsjö, Anders Anden, Stefan Borg: Projektowanie, wdrażanie i ocena programu aktywizacji społeczności lokalnej dla zapobiegania problemom alkoholowym w Sztokholmie. Doświadczenia wstępne
Ilona Schatz, Cynthia Schember, Jody Parsons, Jose Rodriguez, Charles Young, Harold D. Holder: Osadzony w społeczności lokalnej program zapobiegania nadużywania alkoholu i związanym z tym wypadkom: Uwagi nasuwające się z doświadczeń w trzech różnych społecznościach na terenie Stanów Zjednoczonych
SPRAWOZDANIA
Bogusław Habrat: II Europejska Konferencja Towarzystwa do Badań nad Nikotyną i Tytoniem: Uzależnienie od tytoniu. Nowe horyzonty na XXI wiek. Londyn, listopad 1999
Streszczenia doniesień z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: "Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania uzależnienia od alkoholu". Szczecin, kwiecień 2000 - opracowanie Bogusław Habrat

2000 r. Tom 13, NR 2

SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE I MONOGRAFIE
Bogdan Szukalski: Receptory kannabinoidów i ich endogenne i egzogenne ligandy
Wojciech Kostowski: Dopamina a mechanizmy nagrody i rozwój uzależnień: fakty i hipotezy
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Magdalena Lampka, Lech Torliński, Marcin Ziółkowski, Ewa Kopczyńska, Janusz Rybakowski: Zaburzenia gospodarki żelazowej i metabolizmu lipoprotein u osób nadużywających alkoholu
Katarzyna Kosińska-Dec, Irena Jelonkiewicz: Picie alkoholu a agresja interpersonalna wśród młodych dorosłych
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Bobrowski, Anna Borucka, Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska: Poprawność realizacji Programów Domowych Detektywów a jego skuteczność
Dariusz Błachut, Ewa Mirkiewicz, Marta Bykas, Zdzisława Marczak, Ewa Taracha, Bogdan Szukalski: Zastosowanie połączonej chromatografii gazowej i spektrometrii masowej (GC/MS) do analizy złożonych mieszanin psychoaktywnych amin
Krzysztof Ostaszewski, Michael Fleming, Margaret Murray, Grażyna Modrzejewska: Ewaluacja modelu szkolenia lekarzy rodzinnych w zakresie profilaktyki i leczenia alkoholowych szkód zdrowotnych
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Thomas K. Greenfield, Rhonda J. Jones: Charakterystyka lokalnej społeczności, a strategie działań zapobiegawczych: Prawdopodobieństwo podjęcia w społeczności działań przeciwko problemom związanym z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
Hari Kesh Sharma, Davinder Mohan: Reakcje społeczności na nadużywanie substancji psychoaktywnych: Doświadczenia w społeczeństwie kraju rozwijającego się
SPRAWOZDANIA
Bogusław Habrat: Konferencja: "Postępy w zaprzestawaniu palenia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej". Londyn, Styczeń, 2000 r.
RECENZJE
Krystyna Siellawa-Kolbowska: Barbara Fatyga, Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński, Przemysław Zieliński: "Alkohol a młode pokolenie Polaków lat dziewięćdziesiątych". PARPA, Warszawa, 1999 r.

2000 r. Tom 13, NR 3

SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE I MONOGRAFIE
Bogusław Habrat, Helena Baran, Karina Steinbarth-Chmielewska, Bohdan T. Woronowicz: Jakość życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnychy
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Paweł Bronowski: Wsparcie społeczne u członków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
Katarzyna Szamotulska: Badanie ekologiczne częstości palenia tytoniu przez kobiety w wieku rozrodczym i masy urodzeniowej noworodków
Wojciech Hanke, Jarosław Kalinka, Wojciech Sobala: Środowiskowa ekspozycja na dym tytoniowy wśród kobiet niepalących w regionie łódzkim - ocena ryzyka porodu przedwczesnego i hipotrofii płodu
Jan E. Zejda: Wpływ biernego palenia tytoniu na stan układu oddechowego u dzieci w Polsce
Katarzyna Szamotulska, Zbigniew J. Brzeziński: Palenie tytoniu przez kobiety ciężarne, a stan biologiczny noworodka w Polsce
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Senta Feselmayer, Wolfgang Beiglböck: Odzwyczajanie od palenia a uzależnienie od alkoholu
David F. Marks, Catherine M. Sykes: Randomizowana, kontrolowana próba poznawczo-behawioralnej terapii dla palaczy
SPRAWOZDANIA
Bogusław Habrat: XXII Międzynarodowy Kongres Neurofarmakologiczny - Bruksela, lipiec 2000 r.
Streszczenia doniesień z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Palenie Tytoniu a Zdrowie", Warszawa, listopad, 1999. Opracowanie: Krzysztof Przewoźniak

2000 r. Tom 13, NR 4

SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE I MONOGRAFIE
Dariusz Wasilewski, Bogusław Habrat, Iwona Grobel: Praktyczne aspekty farmakologicznego leczenia uzależnienia od alkoholu
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Włodzimierz Adam Brodniak, Stanisław Wójtowicz: Wybrane psychospołeczne korelaty osób uzależnionych od alkoholu po próbach samobójczych. Badanie pilotażowe
Andrzej Bidziński, Piotr Woźniak, Bohdan Woronowicz, Anna Tonderska: Korelacje wyników oznaczeń MAO, DBH oraz wartości współczynnika MAOIDBH z wynikami badań osobowości wykonanymi przy zastosowaniu zaadaptowanego do polskich warunków trójwymiarowego kwestionariusza osobowości (TPQ) u osób zdrowych i uzależnionych od alkoholu. Część I.: Porównanie wyników trójwymiarowego kwestionariusza osobowości w grupie osób zdrowych i uzależnionych od alkoholu
Andrzej Bidziński, Piotr Woźniak, Bohdan Woronowicz, Anna Tonderska: Korelacje wyników oznaczeń MAO, DBH oraz wartości współczynnika MAOIDBH z wynikami badań osobowości wykonanymi przy zastosowaniu zaadaptowanego do polskich warunków trójwymiarowego kwestionariusza osobowości (TPQ) u osób zdrowych i uzależnionych od alkoholu. Część II.: Korelacje wyników badań biochemicznych z pomiarami cech temperamentu
Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Robert Bujak, Maciej Świątkowski, Włodzimierz Sinkiewicz, Marcin Ziółkowski: Dobowa zmienność rytmu zatokowego serca jako wskaźnik aktywności autonomicznego układu nerwowego u mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej w okresie abstynencji
Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Marcin Ziółkowski: Zmiany pH żołądkowego w okresie czterotygodniowej abstynencji alkoholowej u mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej
Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński: Wzory picia u dorastającej młodzieży w środowisku małego miasta
Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
Jeff Cameron, Paul C. Whitehead, Michael J. Hayes: Ocena programu, którego celem była zmiana stanu wiedzy, postaw, zamierzeń i zachowań związanych z alkoholem wśród pierwszorocznych studentów uniwersytetu
Scott Macdonald, Samantha Wells: Strategie zapobiegawcze w miejscu pracy: Doświadczenia z ocen potrzeb w pięciu zakładach pracy
SPRAWOZDANIA
Katarzyna Dąbrowska: Marja Holmila: "Community Prevention of Alcohol Problems". Macmillan Press Ltd, London 1997
RECENZJE
Krzysztof Przewoźniak: XI Światowa Konferencja "Tytoń albo zdrowie" Część l: Naukowe podstawy uzależnienia od tytoniu. Chicago, sierpień 2000

2001 r. Tom 14

2001 r. Tom 14, NR 1

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE POGLĄDOWE I MONOGRAFIE
Wojciech Kostowski: Słowo wstępne: Rozwój neurobiologii uzależnień motorem postępu w ich leczeniu
Jerzy Vetulani: Uzależnienia lekowe: Mechanizmy neurobiologiczne i podstawy farmakoterapii
Eliza Koroś, Przemysław Bieńkowski, Wojciech Kostowski:
Od motywacji do "nagrody": Eksperymentalne modele "głodu" i nawrotów picia alkoholu etylowego
Ryszard Przewłocki, Barbara Przewłocka: Neuronalne i molekularne podstawy uzależnień od opiatów
Roman Stefański: Uzależnienie od amfetaminy: Charakterystyka neurobiologiczno-kliniczna
Jerzy Samochowiec, Anna Hajduk: Genetyczne podłoże alkoholowego zespołu abstynencyjnego
Wojciech Kostowski: Współczesna farmakoterapia uzależnienia od nikotyny
Bogusław Habrat: Leki stosowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu
Bogdan Szukalski: Analiza środków psychoaktywnych w materiale biologicznym

2001 r. Tom 14, NR 2

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE POGLĄDOWE I MONOGRAFIE
Wojciech Kostowski: Dysfunkcja mechanizmu "antynapędu" - mechanizm powstawania uzależnień?
Bogdan Szukalski, Dariusz Błachut, Marta Bykas, Sławomir Szczepańczyk, Ewa Taracha: Kwasy γ-hydroksymasłowy (GHB) i jego lakton (GBL) - groźne związki psychoaktywne, właściwości i metabolizm.
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Jan Szymański, Barbara Woynarowska, Joanna Mazur: Picie napojów alkoholowych przez młodzież szkolną w Polsce i w innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990-1998.
Celina Godwod, Zenon Kulka: Psychozy lekowe w stacjonarnym lecznictwie psychiatrycznym w latach 1996 i 1998 - rozpowszechnienie, diagnostyka i leczenie.
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Bogucka: Picie alkoholu przez młodzież z mokotowskich szkół średnich w latach 1984-2000.
Dariusz Błachut, Marta Bykas, Bogdan Szukalski: Zastosowanie chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią masową (GC/MS) do analizy złożonych mieszanin kanabinoidów.
Jan Chodkiewicz: Rola zasobów osobistych w utrzymaniu abstynencji przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu.
Ewa Stępień: Doświadczenia i przekonania związane z alkoholem z okresu dorastania a intensywność picia alkoholu przez młodych dorosłych. Badania katamnestyczne
SPRAWOZDANIA
Katarzyna Dąbrowska: Europejska Konferencja "Młodzież a alkohol" - Sztokholm, luty 2001.

2001 r. Tom 14, NR 3

SPIS TREŚCI
KOMUNIKATY
Międzynarodowe Stowarzyszenie Redaktorów Czasopism nt. Uzależnień (ISAJE)
Instytut Psychologii Zdrowia
PRACE POGLĄDOWE I MONOGRAFIE
Jerzy Samochowiec, Dariusz Rogoziński, Anna Hajduk, Anna Skrzypińska, Georg Arentowicz: Diagnostyka, mechanizm uzależnienia i metody leczenia uzależnienia od nikotyny
Bogdan Szukalski, Dariusz Błachut, Marta Bykas, Sławomir Szczepańczyk, Ewa Taracha: Kwasy γ-hydroksymasłowy (GHB) i jego lakton (GBL) - groźne związki psychoaktywne. Metody rozdziału i identyfikacji - GC/MS i FTIR
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Andrzej Jakubik, Zofia Łaszewska: Przetwarzanie informacji u osób uzależnionych od alkoholu
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński: Cechy osobowości dorosłych córek i synów alkoholików (DDA) leczonych w PZP
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński: Profil osobowości w MMPI dorosłych dzieci alkoholików (DDA) leczonych w PZP
Krzysztof Ostaszewski: Trendy w używaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych. Badania mokotowskie - kontynuacja
Ewa Stępień: Czynniki ryzyka kontaktów z narkotykami w okresie od dorastania do wczesnej dorosłości (badania katamnestyczne)
Katarzyna Dąbrowska: Badanie wykorzystania pakietu prewencyjnego dotyczącego zapobiegania narkomanii "Odlot"
SPRAWOZDANIA
Bogusława Bukowska, Janusz Sierosławski: IV Europejskie Seminarium na temat HIV i wirusowego zapalenia wątroby wśród więźniów zakładów karnych

2001 r. Tom 14, NR 4

SPIS TREŚCI
Od redakcji
PRACE POGLĄDOWE I MONOGRAFIE
Paweł Mierzejewski, Wojciech Kostowski: Zmiany adaptacyjne wywołane długotrwałą ekspozycją na opiaty. Rola układu antyopioidowego.
Anna Bogucka-Bonikowska, Anna Ścińska, Bogusław Habrat, Andrzej Kukwa, Wojciech Kostowski, Przemysław Bieńkowski: Preferencja smaku słodkiego jako marker ryzyka alkoholizmu.
Grażyna Świątkiewicz: Społeczna historia problemu nadużywania leków psychotropowych w krajach wysoko uprzemysłowionych.
Ewa Kopczyńska, Magdalena Lampka, Lech Torliński, Marcin Ziółkowski: Czy nadużywanie alkoholu prowadzi do zaburzeń metabolizmu homocysteiny?
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Paweł Bronowski: Hierarchia wartości u członków wspólnoty anonimowych alkoholików.
J.Czesław Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj: Programy profilaktyczne realizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ich znaczenie dla profilaktyki uzależnień.
Barbara Woynarowska, Joanna Mazur: Przekonania dotyczące palenia tytoniu wśród młodzieży 15-letniej w różnych krajach.
Krzysztof Bobrowski: Monitorowanie rutynowych realizacji programu profilaktyki alkoholowej - "Program Domowych Detektywów".
Ewa Stępień: Rówieśniczy kontekst używania środków odurzających od dorastania do wczesnej dorosłości.
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Pisarska: Poczucie własnej skuteczności a używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Badania pilotażowe.
Antoni Zieliński, Janusz Sierosławski: Próg szkoły średniej i zawodowej a picie napojów alkoholowych przez dorastającą młodzież.
SPRAWOZDANIA
Wanda Dyr: VIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Badań Biomedycznych nad Alkoholizmem (ESBRA). Paryż, wrzesień 2001 r.
Bogusław Habrat: III Konferencja Europejskiego Towarzystwa Badań nad Nikotyną i Tytoniem (SRNT- Europe): "Postępy w neurobiologii i farmakologii nikotyny". Paryż, wrzesień 2001 r.

2002 r. Tom 15

2002 r. Tom 15, NR 1

SPIS TREŚCI
Od redakcji
Profesor Andrzej Piotrowski - pro memoria
ZATRUCIA PARAMETOKSYAMFETAMINĄ (PMA)
Dariusz Błachut, Bogdan Szukalski, Agnieszka Siwińska-Ziółkowska, Emilia Widecka: Zastosowanie metody immunofluorescencji w świetle spolaryzowanym (FPIA) i metod chromatograficznych do analizy p-metoksyamfetaminy (PMA) i p-metoksymetamfetaminy (PMMA) w moczu i materiale niebiologicznym
Wojciech Lechowicz, Ewa Chudzikiewicz, Ewa Janowska, Roman Stanaszek: Zatrucia p-metoksyamfetaminą (PMA) oraz innymi fenyloalkiloaminami. Opisy przypadków
Marek Wiergowski, Krystyna Reguła, Beata Szpiech, Jacek Sein Anand, Wojciech Waldman: Śmiertelne intoksykacje parametoksyamfetaminą na terenie województwa pomorskiego oraz możliwość szybkiego i miarodajnego diagnozowania zatruć metodą mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME)
Agnieszka Siwińska-Ziółkowska, Emilia Widecka-Deptuch: Przypadki śmiertelnych zatruć z udziałem p-metoksyamfetaminy (PMA) i p-metoksymetamfetaminy (PMMA) w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie
PRACE BADAWCZE
Wanda Dyr, Wojciech Kostowski: Wyselekcjonowane linie WHP i WLP szczurów laboratoryjnych: utrwalone różnice fenotypu w zakresie wielkości spożycia alkoholu
Barbara Woynarowska, Joanna Mazur: Intencje palenia tytoniu w niedalekiej przyszłości u młodzieży 15-letniej i ich niektóre uwarunkowania
Ewa Taracha, Bogusław Habrat, Jarosław Smela, Wojciech Gruszyński: Badania przesiewowe żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w kierunku nadużywania alkoholu. Próba zastosowania oznaczania aktywności ß-heksozoaminidazy w moczu jako markera przewlekłego picia alkoholu
Andrzej Jakubik, Ewa Kraszewska: Zespół alienacyjny u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
DONIESIENIE KAZUISTYCZNE
Jacek Sein Anand, Zygmunt Chodorowski: Interakcja pomiędzy melatoniną i alkoholem. Opis przypadku

2002 r. Tom 15, NR 2

SPIS TREŚCI
Od redakcji
MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE PROGRAMY I STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z NARKOTYKAMI
Włodzimierz Adam Brodniak: Międzynarodowe raporty i strategie dotyczące kontroli substancji psychoaktywnych
Katarzyna Okulicz-Kozaryn: Krajowe programy przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami (Belgia, Francja, Szwajcaria, USA)
Grażyna Świątkiewicz: Krajowe programy przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami (Szwecja, Dania, Hiszpania, Węgry)
Antoni Zieliński: Krajowe programy przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami (Holandia, Wielka Brytania, Australia)
Włodzimierz Adam Brodniak: Przegląd wybranych pozycji piśmiennictwa naukowego na temat polityki i strategii wobec narkotyków
PRACE POGLĄDOWE
Paweł Mierzejewski, Wojciech Kostowski: Rola hipokampa w patogenezie uzależnień i działaniu pozytywnie wzmacniającym substancji psychoaktywnych
PRACE ORYGINALNE
Krzysztof Bobrowski: Poczucie koherencji oraz inne zasoby odpornościowe a używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Badania pilotażowe
Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Pisarska: Pierwsze doświadczenia związane z wprowadzeniem szkolnej interwencji wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych

2002 r. Tom 15, NR 3

SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE
Danuta Hajdukiewicz: Emocje w stanach upicia alkoholem
Antoni Prusiński: Polekowe bóle głowy z odbicia
PRACE BADAWCZE
Zenon Kulka: Pierwszorazowe hospitalizacje z powodu psychoz alkoholowych w latach 1960, 1970, 1980 i 1988: Rozpowszechnienie, diagnostyka i leczenie a średnie rejestrowane spożycie alkoholu. Badania na materiale Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Pruszkowie
Tomasz Nowakowski, Wojciech Gruszczyński, Krzysztof Zboralski: Uraz okołoporodowy a używanie alkoholu i środków uzależniających przez żołnierzy jednostki aeromobilnej (szybkiego reagowania)
Krzysztof Ostaszewski, Krzysztof Bobrowski, Anna Borucka, Agnieszka Pisarska: Subiektywne normy a intencja używania substancji psychoaktywnych przez nastolatków
Ewa Stępień: Styl picia alkoholu w okresie od dorastania do wczesnej dorosłości. Część I: Wzory zmian intensywności picia alkoholu na podstawie badań katamnestycznych
Ewa Stępień: Styl picia alkoholu w okresie od dorastania do wczesnej dorosłości. Część II: Socjodemograficzne korelaty zmian intensywności picia alkoholu na podstawie badań katamnestycznych
Bogdan Szukalski, Marta Bykas-Strękowska, Dariusz Błachut, Ewa Taracha: Flunitrazepam - benzodiazepina wykorzystywana w celach przestępczych. Identyfikacja metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC/MS)
SPRAWOZDANIA
Barbara Mroziak: 16. Konferencja Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS), Październik 2002, Lizbona, Portugalia

2002 r. Tom 15, NR 4

SPIS TREŚCI
PRACE BADAWCZE
Wanda Dyr: Wyselekcjonowane linie szczurów WHP i WLP: charakterystyka behawioralna i neurochemiczna
Agnieszka Pisarska, Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Bobrowski: Picie alkoholu w wypowiedziach młodzieży w wieku 13-15 lat
Jan Chodkiewicz, Zygfryd Juczyński: Problem używania środków psychoaktywnych przez młodzież. Badania uczniów szkół łódzkich
Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosińska-Dec: Rodzinne właściwości a picie alkoholu przez dorastających
Katarzyna Dąbrowska: Marketing alkoholu w Polsce
Marek Wiergowski, Beata Szpiech, Katarzyna Galer, Krystyna Reguła: Próba oszacowania korelacji w strukturze płci, wieku, przyczynie zejścia śmiertelnego denatów oraz porze roku na podstawie dodatnich wyników oznaczania alkoholu we krwi i moczu oznaczonych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1989-1990 oraz 1999-2000
DONIESIENIA KAZUISTYCZNE
Jacek Sein Anand, Zygmunt Chodorowski, Roman Korolkiewicz: Leukoencefalpatia po przebyciu ostrego samobójczego zatrucia doustnym preparatem siarczanu morfiny (MST)
Jacek Sein Anand, Zygmunt Chodorowski, Marek Wiśniewski: Rozległe toksyczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu uzależnienia od rozpuszczalnika "Nitro". Opis przypadku
RECENZJE
Roberts G., Ogborne A., Leigh G., Adam L.:
Best Practices. Substance Abuse Treatment and Rehabilitation. Office of Alcohol, Drugs and Dependency Issues, Health Canada; Minister of Public Works and Government Services Canada 1999 (Justyna Żulewska-Sak)
STRESZCZENIA
Referaty i doniesienia posterowe przedstawione na
I Międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Konferencji: "Postępy terapii medycznej uzależnienia od alkoholu - Spojrzenie interdyscyplinarne. Redukcja szkód - możliwości i granice". Pieczyska, 25-26 kwietnia 2003 r.

2003 r. Tom 16

2003 r. Tom 16, NR 1-2

PRACE POGLĄDOWE I MONOGRAFIE
Ewa Czech, Marek Hartleb: Polimorfizm genetyczny dehydrogenazy aldehydowej-2 (ALDH2) oraz znaczenie patofizjologiczne i kliniczne aldehydu octowego
Kazimierz Pasternak, Małgorzata Kiełczykowska: Alkoholizm i narkomania a makro- i mikropierwiastki w badaniach doświadczalnych i klinicznych
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH I DOŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH
Krzysztof Bobrowski: Badania epidemiologiczne a kierunki rozwoju lokalnej strategii profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Badania iławskie.
Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosińska-Dec: Rodzinne właściwości a picie alkoholu przez dorastających
Katarzyna Okulicz-Kozaryn: Picie alkoholu i oczekiwania z tym związane u kobiet i mężczyzn w związkach małżeńskich
Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Marcin Ziółkowski: Wpływ 4-tygodniowej abstynencji na obraz makro- i mikroskopowy błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz na wyniki pH-metrii przełykowej i żołądkowej u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Anna Sarol-Kulka, Zenon Kulka: Seksualność oraz używanie alkoholu i substancji psychoaktywnych przez kobiety z zaburzeniami odżywiania

2003 r. Tom 16, NR 3-4

PRACE POGLĄDOWE
Wanda Dyr: Znaczenie neuropeptydów w mechanizmie preferencji i picia alkoholu
Grażyna Cholewińska: Problemy leczenia przeciwretrowirusowego u osób leczonych substytucyjnie z powodu uzależnienia opioidowego
Bogusław Habrat, Karina Chmielewska, Helena Baran-Furga: Regulacje prawne i praktyka kliniczna w zakresie wydawania środków substytucyjnych do domu.
PRACE BADAWCZE
Bogusław Habrat, Karina Chmielewska, Helena Baran-Furga: Wydawanie metadonu do domu w polskich programach leczenia substytucyjnego
Barbara Woynarowska, Joanna Mazur: Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne u młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce w 2002 roku
Ewa Kopczyńska, Marcin Ziółkowski: Stężenie leptyny u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Antoni Zieliński: Nadużywanie alkoholu a bezdomność
OMÓWIENIE KSIĄŻEK
Justyna Żulewska-Sak: Promoting self-change from problem substance use. Practical implications for policy, prevention and treatment. Autorzy: H.H.J. Klingemann, L.C. Sobell, J.C. Barker, J. Blomqvist, W. Cloud, T. Ellinstad, D.L. Finfgeld, R. Granfield, D. Hodgings, G.P. Hunt, C.A. Junker, F. Moggi, S. Peele, R.G. Smart, M.B. Sobell, J.A. Tucker

2004 r. Tom 17

2004 r. Tom 17, NR 1-2

PRACE PRZEGLĄDOWE
Ewa Czech, Marek Hartleb: Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci
Giedrius Vanagas, Eugenijus Bagdonas, Zilvinas Padaiga: Cost analysis in economic evaluation of methadone maintenance treatment: A methodological approach.
PRACE ORYGINALNE
Joanna Mazur, Barbara Woynarowska: Współwystępowanie palenia tytoniu i picia alkoholu w zespole zachowań ryzykownych u młodzieży szkolnej; Tendencje zmian w latach 1990-2002.
Katarzyna Kocoń, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Pisarska: Młodzież o narkotykach - wyniki badań jakościowych
Krzysztof Bobrowski: Ocena odroczonych efektów Programu Domowych Detektywów, mierzonych po czterech miesiącach od zakończenia programu
Ewa Stępień: Jakość życia młodych dorosłych a intensywność picia alkoholu w dorastaniu i we wczesnej dorosłości (badania katamnestyczne)
Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Klapa, Jolanta Lewko, Irena Wrońska, Cecylia Łukaszuk, Barbara Jankowiak, Anna Bartoszewicz, Hanna Rolka, Marta Leszczyńska, Katarzyna Krajewska, Matylda Sierakowska, Agnieszka Szyszko-Perłowska: Opinia pielęgniarek na temat potrzeby edukacji osób z marginesu społecznego oraz młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi i jej rodziny
Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Wojciech Kosmowski:
CDT u kobiet uzależnionych od alkoholu - pilotażowe badania nad przydatnością kliniczną
STRESZCZENIA REFERATÓW
Streszczenia referatów na III Międzynarodowej Konferencji: Leczenie substytucyjne i rehabilitacja narkomanii: "Uzależnienie od środków psychoaktywnych a zakażenie wirusem HIV i AIDS", Katowice, 29 września do 2 października 2004

2004 r. Tom 17, NR 3-4

PRACE PRZEGLĄDOWE
Wanda Dyr: Motywacyjne aspekty spożywania piwa przez zwierzęta laboratoryjne
Wanda Dyr: Struktura spożywania alkoholu w modelach zwierzęcych
Bogusław Habrat: Palenie tytoniu przez osoby chorujące na schizofrenię
PRACE ORYGINALNE
Irena Namysłowska, Bohdan T. Woronowicz, Marta Bogulas, Andrzej Beauvale: Obraz relacji rodzinnych w oczach osób uzależnionych od alkoholu i ich partnerów małżeńskich
Piotr Januszko, Maria Radziwoń-Zaleska, Bartłomiej Gmaj, Dariusz M. Myszka, Joanna Wilkowska, Maria Kostecka-Walenta, Dariusz Matoszko, Halina Matsumoto: Aleksytymia jako czynnik prognostyczny abstynencji od alkoholu
Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Maciej Świątkowski, Marcin Ziółkowski, Grzegorz Pulkowski, Ewa Kopczyńska: Nitric oxide metabolites plasma level in alcohol dependent male patients during six-month abstinence (Stężenie metabolitów tlenku azotu u mężczyzn uzależnionych od alkoholu w okresie sześciomiesięcznej abstynencji)
Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Maciej Świątkowski, Marcin Ziółkowski, Grzegorz Pulkowski, Ewa Kopczyńska: Can an increase of nitric oxide metabolites concentration after first four weeks of abstinence predict alcohol relapse during the next five months? (Czy zwiększenie stężenia metabolitów tlenku azotu w surowicy po sześciu tygodniach abstynencji może być czynnikiem predykcyjnym nawrotu picia w ciągu następnych pięciu miesięcy?)
Barbara Szczyrba, Anna Trzcieniecka-Green: Motywy podjęcia, kontynuowania i ukończenia terapii u kobiet uzależnionych od alkoholu, w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu
PRACE KAZUISTYCZNE
Martyna Kaleta-Kupiecka, Andrzej Kupiecki, Bogusław Habrat: Dwa przypadki kobiet z uzależnieniem od alkoholu poprzedzającym wystąpienie schizofrenii o późnym początku
STRESZCZENIA REFERATÓW
Streszczenia doniesień Międzynarodowej Konferencji: "Szanse pomocy dla uzależnionych w zawodach medycznych" Poznań, 02-03.12.2004 r.

2005 r. Tom 18

2005 r. Tom 18, NR 1-2

PRACE PRZEGLĄDOWE
Wanda Dyr: Wpływ stresu na picie alkoholu
Wanda Dyr: Teratogenne działanie alkoholu
PRACE BADAWCZE
Krzysztof Bobrowski: Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania problemowe młodzieży gimnazjalnej.
Zmiany pomiędzy 14. a 16. rokiem życia
Krzysztof Gąsior: Typy alkoholizmu u kobiet
Agata Krupa, Kamilla Bargieł-Matusiewicz, Grzegorz Hofman: Związek wsparcia społecznego ze stosowanymi strategiami radzenia sobie ze stresem w grupie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
Antoni Zieliński: Nadużywanie alkoholu a bezdomność
Justyna Żulewska-Sak: Funkcjonowanie izb wytrzeźwień w Polsce
STRESZCZENIA REFERATÓW
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Genetyka Psychiatryczna. Uzależnienia: Podwójna Diagnoza, Psychofarmakoterapia. Szczecin 10-11.06.2005
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Specyficzni Pacjenci Programów Psychoterapii Uzależnień. Warszawa, 20-22.09.2005

2005 r. Tom 18, NR 3

PRACE ORYGINALNE
Joanna Mazur, Barbara Woynarowska, Hanna Kołoło, Agnieszka Małkowska: Przemoc wśród młodzieży w wieku 11-15 lat a nadużywanie alkoholu i wybrane uwarunkowania psychospołeczne
Krzysztof Bobrowski, Katarzyna Kocoń, Agnieszka Pisarska: Efekty dwuletniego programu profilaktyki alkoholowej
Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Bobrowski: Adaptacja amerykańskiego programu profilaktyki alkoholowej Fantastyczne Możliwości - znaczenie ewaluacji procesu i badań jakościowych
Justyna Żulewska-Sak, Katarzyna Dąbrowska: Percepcja społeczna czynników udaremniających samodzielne przezwyciężenie uzależnienia - jakościowa analiza porównawcza
PRACE MONOGRAFICZNE
Monika Abucewicz: Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej
Część pierwsza: okres międzywojenny
SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI
Justyna Żulewska-Sak: 31 Doroczna Konferencja Towarzystwa im. Kettila Bruuna
Riverside, USA, 30 maja-3 czerwca 2005
RECENZJE
Grażyna Świątkiewicz: Malinowska-Sempruch K. (red.) Niezamierzone konsekwencje: polityka narkotykowa a prawa człowieka.

2005 r. Tom 18, NR 4

PRACE PRZEGLĄDOWE
Justyna Żulewska: Potencjał samouzdrawiający osób doświadczających prooblemów z alkoholem. Przegląd badań nad zjawiskiem samowyleczeń (1990-2004)
Katarzyna Dąbrowska, Justyna Żulewska: Relacje pomiędzy dostępnością alkoholu a problemami zdrowotnymi i społecznymi - przegląd literatury
PRACE ORYGINALNE
Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski: Dostępność ekonomiczna napojów spirytusowych a szkody zdrowotne
Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Katarzyna Dąbrowska: Dostępność fizyczna alkoholu a szkody zdrowotne
Janusz Sierosławski: Dostępność przetworów konopi
a ich używanie
Grażyna Świątkiewicz: Problem nadużywania legalnych psychoaktywnych farmaceutyków na tle społeczno-ekonomicznej transformacji w Polsce
PRACE MONOGRAFICZNE
Antoni Zieliński, Janusz Sierosławski: Wahania popytu na napoje alkoholowe wśród dorastającej młodzieży w różnych okresach minionego wieku
ZAŁĄCZNIK
Wykaz publikacji naukowych przygotowanych w ramach realizacji badań statutowych Uwarunkowania konsumpcji alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (502-02-25) w latach 2002-2005

2006 r. Tom 19

2006 r. Tom 19, NR 1

PRACE ORYGINALNE
Dariusz Wasilewski, Marcin Wojnar, Iwona Grobel, Grażyna Wieczorkowska, Izabela Żmigrodzka, Sylwia Fudalej: Nowowiejska skala nasilenia objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego (skala NOWA)
Włodzimierz A. Brodniak, Marek Zwoliński: Rozpowszechnienie myśli i zachowań samobójczych wśród pacjentów lecznictwa odwykowego
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka, Katarzyna Kocoń: Przyjmowanie leków psychoaktywnych a używanie innych substancji odurzających przez młodzież
Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski: Stosowanie wybranych leków przez 15-letnich uczniów szkół warszawskich
PRACE MONOGRAFICZNE
Monika Abucewicz: Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Część druga: okres powojenny do 1968/1969
RECENZJE
Krzysztof A. Wojcieszek: Na początku była rozpacz ... Antropologiczne podstawy profilaktyki
recenzja: Katarzyna Dąbrowska
Jan A. Malinowski (red.): Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli
recenzja: Magdalena Cyrklaff

2006 r. Tom 19, NR 2

PRACE ORYGINALNE
Jan Chodkiewicz: Picie alkoholu oraz wiedza o jego działaniu wśród studentów łódzkich szkół wyższych
PRACE PRZEGLĄDOWE
Peter Anderson i Ben Baumberg: Alkohol w Europie: perspektywa zdrowia publicznego. Raport dla Komisji Europejskiej - Podsumowanie
Wojciech Kostowski: Podstawowe mechanizmy i teorie uzależnień
Ewa Czech, Joanna Lewin-Kowalik, Marek Hartleb: Udział katalazy w mózgowym i pozamózgowym utlenianiu etanolu
PRACE MONOGRAFICZNE
Monika Abucewicz: Narkomania w Polsce jako problem społeczny perspektywie konstrukcjonistycznej. Część trzecia: koniec lat 60. i lata 70.
RECENZJE
Griffith Edwards: Alkohol - tajemnicza substancja
recenzja: Ewa Miturska
LISTY
Dylematy oznaczania opiatów
Komunikat: Nagroda Fundacji Jellinka za 2007 rok

2006 r. Tom 19, NR 3

PRACE ORYGINALNE
Krzysztof Bobrowski: Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków - badania mokotowskie
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka: Zmiany w piciu alkoholu przez warszawskich nastolatków w latach 1984-2004
PRACE PRZEGLĄDOWE
Harald Klingemann: Picie kontrolowane. Badania naukowe, doświadczenia płynące z praktyki oraz debata publiczna w Szwajcarii i Niemczech
PRACE MONOGRAFICZNE
Monika Abucewicz: Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Część czwarta: pierwsza połowa lat 80.
RECENZJE
Cesare Guerreschi: Nowe uzależnienia recenzja: Ewa Miturska
Andrzej Nowakowski, Stanisław Zaborniak: Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z komentarzem recenzja: Grażyna Herczyńska

2006 r. Tom 19, NR 4

PRACE ORYGINALNE
Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Katarzyna Dąbrowska: Ocena systemu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Polsce
Marcin Wnuk: Zaangażowanie w ruch samopomocy a poczucie jakości życia
osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola poczucia sensu życia
PRACE PRZEGLĄDOWE
Robin Room: Picie kontrolowane jako sukces moralny i cel społecznych oddziaływań
Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Andrzej Jakubczyk: Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Cześć 1: Definicje i modele
Wanda Dyr: Efekty działania alkoholu w okresie prenatalnym w modelu zwierzęcym
RECENZJE
Krzysztof Gąsior: Typy alkoholizmu kobiet - badania, interpretacja psychologiczna, psychoterapia
recenzja: Grażyna Świątkiewicz
Komunikat: Call for papers - KBS Annual Symposium, Budapest 2007
Recenzenci prac złożonych do druku w 'Alkoholizmie i Narkomanii' w 2006 r.

2007 r. Tom 20

2007 r. Tom 20, NR 1

PRACE ORYGINALNE
Magdalena Górska: Relacje rodzic-dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków
Marcin Wnuk: Zaangażowanie w ruch samopomocy a poczucie jakości życia osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola długości abstynencji i długości pobytu we wspólnocie AA
PRACE PRZEGLĄDOWE
Harold Rosenberg: Teoretyczne wyjaśnienia picia kontrolowanego
Jacek Moskalewicz: Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu
Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Michał Lipiński: Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Część 2: Biologiczne predyktory
Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Anna Klimkiewicz: Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Część 3: Społeczno-demograficzne i psychologiczne czynniki ryzyka
Ewa Czech, Marek Hartleb: Tradycyjne i nowe wskaźniki biologiczne spożywania alkoholu w ilościach szkodliwych dla zdrowia

2007 r. Tom 20, NR 2

PRACE ORYGINALNE
Krzysztof Bobrowski: Zmiany w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród gimnazjalistów w latach 2001-2005. Zagadkowe wyniki w Iławie
Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Izabela Kubiszewska, Beata Łangowska-Grodzka, Damian Czarnecki: Cytokiny a wybrane parametry kliniczne u osób hospitalizowanych z powodu uzależnienia od alkoholu
Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Lech Grodzki, Izabela Kubiszewska, Beata Łangowska-Grodzka, Damian Czarnecki: Ocena stężenia transformującego czynnika wzrostu (TGF-ß) w surowicy krwi mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Joanna Hauser, Aleksandra Szczepankiewicz, Monika Dmitrzak-Węglarz, Maria Skibińska, Agnieszka Słopień, Anna Leszczyńska-Rodziewicz, Piotr Czerski: Badanie polimorfizmu genu DAT w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych z współwystępującym uzależnieniem od alkoholu
PRACE PRZEGLĄDOWE
Paulina Rok-Bujko: Rola układu serotoninergicznego w działaniu nagradzającym i uzależniającym kokainy
Marc Sobell i Linda Sobell: Picie kontrolowane - zagadnienia kliniczne
MISCELLANEA
Grażyna Herczyńska, Justyna Klingemann
Internet Gateway: europejskie zasoby internetowe na temat narkotyków, alkoholu, tytoniu i uzależnień

2007 r. Tom 20, NR 3

PRACE ORYGINALNE
Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Kocoń: Tatuaż i kolczykowanie ciała a używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne wśród gimnazjalistów
Krzysztof Bobrowski: Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży
Marcin Wnuk: Duchowy charakter Programu Dwunastu Kroków a jakość życia Anonimowych Alkoholików
Zsolt Demetrovics, Akos Barth, Geza Bognar, Bernadette Kun, Wim van den Brink: Wiedza i postawy psychiatrów wobec osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz sposoby ich leczenia na Węgrzech
Wanda Dyr, Paulina Rok-Bujko, Wojciech Kostowski: Instrumentalne samopodawanie alkoholu przez szczury linii WHP i WLP
PRACE PRZEGLĄDOWE
Andrzej Majcherczyk: Specyfika terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w zakładach karnych
RECENZJE
Johannes Lindenmeyer: "Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu" recenzja: Ewa Woydyłło

2007 r. Tom 20, NR 4

PRACE ORYGINALNE
Irena Kin-Dittmann: Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych w latach 2000-2006
Katarzyna Dąbrowska: Potrzeby pacjentów lecznictwa uzależnień dotyczące relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów
Marcin Wnuk: Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychiczny osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola Programu Dwunastu Kroków (1)
Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychiczny osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola Programu Dwunastu Kroków (2)
PRACE PRZEGLĄDOWE
Marta Ćwiek, Wanda Dyr: Znaczenie agonistów kanabinoidowych w mechanizmie działania alkoholu
PRACE DYSKUSYJNE
Krzysztof Krajewski: Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii: ustawodawstwo polskie na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków
RECENZJE
Allen Carr: "Jak skutecznie rzucić palenie"
recenzja: Joanna Raduj, Maciej Pałyska
SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI
Zachowania agresywne i przemoc w szkole - Warszawa, 28.09.2007
Magdalena Salitra
Recenzenci prac złożonych do druku w 2007
Indeks autorów, tom 20, 2007
Indeks słów kluczowych, tom 20, 2007
Spis treści, tom 20, 2007

2008 r. Tom 21

2008 r. Tom 21, NR 1

PRACE ORYGINALNE
Barbara Szczyrba-Maroń, Agata Wons: Używanie substancji psychoaktywnych wśród lekarzy jako niekonstruktywny sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
Zofia Mielecka-Kubień, Elżbieta Wędzicha: Ocena skutków picia alkoholu przez osoby uzależnione (na podstawie badań ankietowych)
Grażyna Michałowska-Wender, Grażyna Adamcewicz, Mieczysław Wender: Metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w surowicy chorych z polineuropatią alkoholową w odniesieniu do polineuropatii cukrzycowej
Wanda Dyr, Janusz Ligięza, Wojciech Kostowski: Wpływ antagonisty receptora kanabinoidowego SR 141716 na picie alkoholu przez szczury linii WHP
PRACE PRZEGLĄDOWE
Halina Cichoż-Lach, Monika Grzyb, Krzysztof Celiński, Maria Słomka: Nadużywanie alkoholu a alkoholowa choroba wątroby
PRACE MONOGRAFICZNE
Komentarz wprowadzający do artykułu profesora J. Jasińskiego - Jacek Moskalewicz
Jerzy Jasiński: Ruch trzeźwościowy w Stanach Zjednoczonych. Korzenie amerykańskiej prohibicji
SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI
Wdrażanie skoordynowanej polityki wobec alkoholu w Europie "Wzmacnianie kompetencji" - Agnieszka Pisarska

2008 r. Tom 21, NR 2

PRACE ORYGINALNE
Justyna Klingemann, Ewa Miturska, Jacek Moskalewicz: Życie po opuszczeniu zakładu karnego: readaptacja społeczna kobiet uzależnionych od narkotyków w Polsce
Jan Chodkiewicz, Agata Wilska: Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej
Małgorzata Chojak: Obraz rodziny w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym
PRACE PRZEGLĄDOWE
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Bobrowski: Czynniki ryzyka, czynniki chroniące i indeksy tych czynników w badaniach nad zachowaniami problemowymi nastolatków
SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI
Europejska Konferencja nt. Polityki wobec Alkoholu "Wzmacnianie Kompetencji w Działaniu" - Katarzyna Dąbrowska
LISTY
Wszczepianie tabletek Disulfiramu - nieskuteczne leczenie odwykowe - Janusz Szajewski

2008 r. Tom 21, NR 3

PRACE ORYGINALNE
Krzysztof Krajewski : Przestępstwo posiadania narkotyków oraz środki stosowane wobec jego sprawców w świetle badań aktowych
Marcin Wnuk : Zaangażowanie we wspólnotę Anonimowych Alkoholików a jakość życia i długość abstynencji jej członków
Krzysztof Gąsior : Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików
PRACE PRZEGLĄDOWE
Bogusław Habrat, Rafał Baranowski, Karina Steinbarth-Chmielewska, Helena Baran-Furga, Agnieszka Sanecka : Odstęp QT w zapisie ekg u osób z uzależnieniem opioidowym leczonych substytucyjnie
Zofia Mielecka-Kubień : Możliwość wykorzystania standaryzowanych wskaźników umieralności do szacowania wybranych kosztów i strat związanych z uzależnieniami
Justyna Konikowska-Kuczyńska : Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków
RECENZJE
Krzysztof Ostaszewski, Anna Rustecka-Krawczyk, Magdalena Wójcik "Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów", recenzja: Ewa Miturska
 
Komunikat: Program "Światowa Polityka wobec Narkotyków"

2008 r. Tom 21, NR 4

PRACE ORYGINALNE
Krzysztof Bobrowski: Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych
Krzysztof Ostaszewski: Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka, Celina Brykczyńska, Agnieszka Pisarska: Używanie poszczególnych rodzajów narkotyków przez młodzież: wzory i konsekwencje
Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn: Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat
Agnieszka Pisarska, Katarzyna Okulicz-Kozaryn: Używanie substancji psychoaktywnych przez niemieszkających z rodzicami i nieuczących się nastolatków
OPINIE CZYTELNIKÓW
Badanie opinii czytelników kwartalnika "Alkoholizm i Narkomania" opracowanie: Ewa Miturska
Komunikat: Bariery w dostępie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Komunikat z polskich badań IATPAD - Michał Bujalski

2009 r. Tom 22

2009 r. Tom 22, NR 1

PRACE ORYGINALNE
Małgorzata Dąbkowska: Zaburzenie stresowe pourazowe u kobiet jako wynik przemocy ze strony partnera
Komentarz do artykułu Małgorzaty Dąbkowskiej
Danuta Duch-Krzystoszek: Alkohol i przemoc wobec kobiet - komentarz socjologa o wzajemnych związkach
PRACE PRZEGLĄDOWE
Agnieszka Pisarska: Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnik chroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
Przegląd badań
Dorota Berndt, Bogusław Habrat: Flumazenil w leczeniu benzodiazepinowych zespołów abstynencyjnych
Przegląd piśmiennictwa
Kinga Lis: Wpływ spożywania alkoholu etylowego na wyniki badań laboratoryjnych
PRACE KAZUISTYCZNE
Anna Basińska-Starzycka, Agnieszka Jamroży, Bogusław Habrat: Odstawianie benzodiazepin i leczenie zespołów abstynencyjnych u osób uzależnionych - indywidualizacja postępowania w oparciu o monitoring kliniczny i farmakokinetyczny
Agnieszka Jamroży, Bogusław Habrat, Anna Basińska-Starzycka: Uzależnienie od niebenzodiazepinowych leków nasennych: opis dziesięciu przypadków

2009 r. Tom 22, NR 2

PRACE ORYGINALNE
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczynski, Marta Kruszyna, Marta Tsirigotis-WoŁoszczak: Autodestruktywność pośrednia u osób uzależnionych od narkotyków
PRACE PRZEGLĄDOWE
Iga Jaraczewska: Skuteczność terapii motywującej w redukcji problemów alkoholowych Przegląd badań
Andrzej Jakubczyk, Julita Wojnar, Marcin Wojnar, Anna Klimkiewicz, Kirk J. Brower: Zaburzenia snu u osób uzależnionych od alkoholu
Wojciech Kostowski: Czy badania nad procesem pamięci przyniosą postęp w poznaniu mechanizmu uzależnień?
Wanda Dyr, Marta Ćwiek, Wojciech Kostowski: Znaczenie wyselekcjonowanych linii szczurów WHP i WLP w badaniach mechanizmu działania alkoholu
Anna Małkowska, Mirosław Szutowski: Wartość diagnostyczna etyloglukuronidu (EtG) jako wskaźnika konsumpcji etanolu
RECENZJE
James Prochaska, John Norcross, Carlo Diclemente: "Zmiana na dobre" (Changing for good), recenzja: Grażyna Świątkiewicz

2009 r. Tom 22, NR 3

OD REDAKCJI
Czas skończyć z karą śmierci za handel narkotykami - przedruk z "Addiction"
PRACE ORYGINALNE
Grażyna Świątkiewicz, Łukasz Wieczorek: Ewolucja regulacji prawnych dotyczących podaży alkoholu w Polsce w latach 1982-2005
Maryla Sawicka, Paweł Bronowski, Sylwia Kluczyńska: Treningi umiejętności społecznych a interpretacja sytuacji stresowej przez pacjentów z podwójnym rozpoznaniem
Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Małgorzata Inglot, Aleksandra Szymczak, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Wiela-Hojeńska: Genotyp ABCB1 a ryzyko i przebieg uzależnienia od heroiny
Jan Chodkiewicz, Marcin Ziółkowski, Damian Czarnecki, Anita Markowska, Beata Augustyńska, Krzysztof Opozda: Zastosowanie Inwentarza Sytuacji związanych z Piciem (IDS) oraz Kwestionariusza Radzenia sobie w Sytuacjach Ryzykownych (SCQ) w badaniach osób uzależnionych od alkoholu. Doniesienie wstępne
RECENZJE
William R. Miller: "Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do optymalizacji terapii" (Enhancing motivation for change in substance use disorder treatment), recenzja: Iga Jaraczewska

2009 r. Tom 22, NR 4

PRACE ORYGINALNE
Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek: Dostępność, konsumpcja alkoholu i konsekwencje picia - trzy dekady doświadczeń
Michał Bujalski: Zagadnienia ograniczania popytu w polityce wobec alkoholu w Polsce w latach 1982-2005
Ewa Miturska, Katarzyna Dąbrowska: Lecznictwo uzależnienia od alkoholu w Polsce w latach 1982-2005
PRACE PRZEGLĄDOWE
Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar: Znaczenie impulsywności w przebiegu i rozwoju uzależnienia od alkoholu
Piotr Januszko, Maciej Kopera, Dorota Żuk-Januszko, Maria Radziwoń-Zaleska, Marcin Wojnar: Aleksytymia a problemy związane z używaniem alkoholu

2010 r. Tom 23

2010 r. Tom 23, NR 1

PRACE ORYGINALNE
Katarzyna Dąbrowska: Paternalizm czy partnerstwo? Relacja terapeutyczna w placówkach leczenia narkomanii
Ryszard Poprawa: Zasoby szczęścia a motywacja do picia i ryzyko problemów alkoholowych wśród studentów
Agnieszka Pisarska: Stosowanie leków a samoocena zdrowia warszawskich gimnazjalistów
Marcin Wnuk: Weryfikacja modelu ze zmiennymi pośredniczącymi pomiędzy religijnością i dobrostanem psychicznym Anonimowych Alkoholików
PRACE PRZEGLĄDOWE
Jan Brykalski, Maria Załuska, Kirk Brower: Zaburzenia hormonalnej osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w uzależnieniu od alkoholu. Przegląd piśmiennictwa

2010 r. Tom 23, NR 2

PRACE ORYGINALNE
Katarzyna Dąbrowska: Ocena funkcjonowania programów metadonowych z perspektywy ich klientów i personelu
Anna Siwy-Hudowska, Anna Wiewiórska: Satysfakcja z życia i nasilenie objawów depresyjnych u Dorosłych Dzieci Alkoholików
PRACE PRZEGLĄDOWE
Jadwiga Zalewska-Kaszubska: Uzależnienie od jedzenia a uzależnienie od substancji psychoaktywnych - wspólne podłoże biochemiczne
Iwona Roguska: Grzyby halucynogenne i bieluń dziędzierzawa w diagnostyce laboratoryjnej zatruć
NOWE PUBLIKACJE
Irmgard Eisenbach-Stangl, Jacek Moskalewicz, Betsy Thom (red.): Dwa światy konsumpcji narkotyków w społeczeństwach ponowoczesnych. Streszczenie
RECENZJE
Irmgard Eisenbach-Stangl, Jacek Moskalewicz, Betsy Thom (red.): 'Two worlds of drug consumption in late modern societies'.
Recenzja: Joanna Zamecka
NOTKA INFORMACYJNA
Two worlds of drug consumption in late modern societies

2010 r. Tom 23, NR 3

PRACE ORYGINALNE
Jan Chodkiewicz: Terapia osób uzależnionych od alkoholu: lęk i depresja a zasoby osobiste
Jakub Trzebiatowski: Jakość życia trzeźwiejących alkoholików a skuteczność programów AA i placówek leczenia uzależnień
Kim Moeller: Historia koncesjonowania sprzedaży alkoholu w Danii
LISTY
Czym jest wyzdrowienie? Jeszcze raz o definicji Panelu Dyskusyjnego Instytutu Betty Ford - przedruk z Journal of Substance Abuse Treatment - Thomas McLellan
www.sciencedirect.com/science/journal/07405472
KONFERENCJE
II Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU)
NOTKA INFORMACYJNA
Redukcja szkód w głównym nurcie polityki wobec narkomanii.
Opracowanie: Grażyna Herczyńska

2010 r. Tom 23, NR 4

PRACE ORYGINALNE
Rafał Celiński, Małgorzata Korczyńska, Joanna Nowicka, Joanna Kulikowska, Rafał Skowronek, Zofia Olszowy:
Analiza domowych przetworów ze słomy makowej (tzw. ''kompotu'')
Część 1. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne, organiczne i nieorganiczne
Maria Brodzikowska, Sylwia Opozda-Suder: Leczenie zakażenia HIV u osób używających narkotyków w iniekcjach. Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia publicznego
Marcin Lipiec: Metamorfozy tożsamościowe w świetle autonarracji trzeźwiejących narkomanów z wirtualnej grupy samopomocy ''Narkomania''
PRACE PRZEGLĄDOWE
Maciej Kopera, Marcin Wojnar, Waldemar Szelenberger: Funkcje poznawcze, struktura i czynność mózgu u osób uzależnionych od alkoholu
SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI
Doroczne spotkanie Miedzynarodowego Towarzystwa Redaktorów Czasopism Podejmujących Problematykę Uzależnień - Grażyna Herczyńska
NOWE PUBLIKACJE
Justyna Iwona Klingemann: Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Streszczenie
RECENZJE
Justyna I. Klingemann ''Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce'' - recenzja: Robert Sobiech
Jacek Ciechanowski, Bogna Chmielewska, Elżbieta Czyż ''Monitoring przestrzegania praw pacjentów i dostępu do stacjonarnego leczenia uzależnień od narkotyków'' - recenzja: Katarzyna Dąbrowska
Recenzenci prac złożonych do druku w 2010 r.
Indeks autorów, tom 23, 2010
Indeks słów kluczowych - tom 23, 2010
Spis treści, tom 23, 2010

2011 r. Tom 24

2011 r. Tom 24, NR 1

PRACE ORYGINALNE
Agnieszka Izdebska, Mirosław Szutowski, Anna Małkowska, Włodzimierz Tszyrsznic, Dorota Kwiatkowska
Krytyczna ocena wartości dopuszczalnych stężeń morfiny w moczu w badaniach medycznych i antydopingowych
Katarzyna Dziendzikowska, Michał Oczkowski, Aleksandra Kołota, Wanda Dyr, Wojciech Kostowski, Marta Ćwiek, Joanna Gromadzka-Ostrowska
Wpływ spożywania czerwonego wina na poziom testosteronu i 17B-estradiolu oraz aktywność aromatazy w gonadach u samców szczurów Wistar
PRACE PRZEGLĄDOWE
Maciej Kopera, Marcin Wojnar, Waldemar Szelenberger
Czynniki wpływające na funkcjonowanie poznawcze u osób uzależnionych od alkoholu
RECENZJE
Allen Carr ''Prosta metoda jak skutecznie kontrolować alkohol'' (Easy way to control alcohol) recenzja: Justyna I. Klingemann
Dominika Łęcka ''Postawa 3X wśród młodzieży - coś więcej niż abstynencja. Studium psychokulturowe'' recenzja: Marcin J. Sochocki
Ewa Trębińska-Szumigraj ''Współuzależnienie matek narkomanów'' recenzja: Alicja Kargulowa

2011 r. Tom 24, NR 2

PRACE ORYGINALNE
Katarzyna Kocoń
Czynniki sprzyjające odstawianiu konopi we wczesnej dorosłości
Beata Hintze
Wzory picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową
PRACE PRZEGLĄDOWE
Jerzy Samochowiec, Jolanta Kucharska-Mazur, Agnieszka Samochowiec
Uzależnienie od alkoholu: od neurobiologii do nowoczesnej terapii
RAPORTY
''Wojna'' z narkotykami
Raport Światowej Komisji ds. Polityki wobec Narkotyków
MISCELLANEA
Reforma polityki wobec narkotyków w Portugalii
opracowanie Michał Sołtysiak
RECENZJE
Andrzej Margasiński ''Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu'' recenzja: Adam Kłodecki

2011 r. Tom 24, NR 3

PRACE ORYGINALNE
Iwona Grzegorzewska
Realizacja zadań rozwojowych przez dorastające dzieci alkoholików
Agnieszka Pisarska, Anna Borucka, Katarzyna Kocoń
Opinie uczniów szkół warszawskich na temat rozpowszechnienia stosowania leków wśród młodzieży
PRACE PRZEGLĄDOWE
Anna Wnorowska, Katarzyna Mika, Anna Podgórska, Marcin Wojnar
Biologiczne mechanizmy współwystępowania uzależnienia od alkoholu i nikotyny
Edward Jacek Gorzelańczyk
Neurobiologiczne źródła uzależnień - perspektywa ewolucyjna i kliniczna
MISCELLANEA
Kasia Malinowska-Sempruch
Międzynarodowa polityka wobec narkotyków
Spis treści

2011 r. Tom 24, NR 4

PRACE ORYGINALNE
Joanna Mazur, Barbara Woynarowska
Picie alkoholu przez 15-letnią młodzież w Polsce w latach 2002-2010. Zmiany w ogólnej populacji oraz według płci i zamożności rodziny
Beata Hintze
Wybrane przekonania i doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem marihuany wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i ich rówieśników bez dysfunkcji
PRACE PRZEGLĄDOWE
Anna Wnorowska, Aleksandra Topolewska-Wochowska, Marcin Bugaj, Marcin Wojnar
Aspekty terapii przeciwtytoniowej u osób uzależnionych od alkoholu
Katarzyna Dąbrowska
Niektóre dylematy etyczne występujące w badaniach społecznych. Udział osób uzależnionych w badaniach
KONFERENCJE
Collaborative International Substance Abuse Research Training Program (Fogarty Program). 10th Annual Workshop
III Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU)

2012 r. Tom 25

2012 r. Tom 25, NR 1

PRACE ORYGINALNE
Peter Anderson
Analizy kosztów i korzyści polityki wobec alkoholu
Peter Anderson
Cost-benefit analyses of alcohol policy
Krzysztof Bobrowski
Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej w Iławie, 2001-2005-2010
Lidia Cierpiałkowska, Jowita Kubiak
Efektywność terapii podstawowej alkoholików a niespecyficzne czynniki leczące
PRACE PRZEGLĄDOWE
Jakub Sukiennik
Prohibicja na rynkach dóbr niekorzystnych społecznie a poziom przestępczości. Przegląd piśmiennictwa
Zofia Mielecka-Kubień
Zastosowanie metody randomizacji odpowiedzi w badaniach ankietowych dotyczących używania substancji psychoaktywnych
KOMENTARZE
Janusz Sierosławski
Czy metoda randomizacji odpowiedzi ogranicza margines błędu w badaniach ankietowych nad używaniem substancji psychoaktywnych?
Joanna Mazur
Perspektywa dużych badań populacyjnych młodzieży szkolnej
Zofia Mielecka-Kubień
Może warto bliżej zapoznać się z metodą randomizacji odpowiedzi?
Spis treści

2012 r. Tom 25, NR 2

PRACE ORYGINALNE
Jak Chodkiewicz
Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej. Co zmienia się w czasie leczenia
Barbara Bętkowska-Korpała, Józef Krzysztof Gierowski, Jolanta Ryniak, Jacek Kasprzak, Joanna Nolbrzak-Drozd, Anna Starowicz
Profile osobowości w modelu Wielkiej Piątki u osób uzależnionych od alkoholu rozpoczynających leczenie
PRACE PRZEGLĄDOWE
Katarzyna Dąbrowska, Ewa Miturska, Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek
Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy
Maciej M. Jankowski, Bogna Ignatowska-Jankowska, Krzysztof Kumański, Agnieszka Kamińska, Artur H. Świergiel
Kokaina i układ odpornościowy
Zygfryd Juczyński, Artur Juczyński
'Chcieć to móc' czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu
Spis treści

2012 r. Tom 25, NR 3


POŻEGNANIE
Griffith Edwards
PRACE ORYGINALNE
Michał Bujalski
Zagadnienia integracji polityki alkoholowej krajów nordyckich w strukturach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Marcin Szulc
Proaktywna orientacja temporalna osób uzależnionych kontynuujących i przerywających leczenie w trzech wybranych społecznościach terapeutycznych
Aleksandra Kołota, Marta Rawa, Katarzyna Dziendzikowska, Michał Oczkowski, Joanna Gromadzka-Ostrowska
Wpływ spożycia alkoholu etylowego na parametry obrony antyoksydacyjnej w wątrobie szczurów Wistar
PRACE PRZEGLĄDOWE
Piotr Serafin, Andrzej Jakubczyk, Anna Podgórska, Aleksandra Topolewska-Wochowska, Marcin Wojnar
Przemoc pomiędzy partnerami i zachowania ryzykowne u osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
Ewa Wyrzykowska
Uzależnienie od alkoholu jako wynik deficytu w zakresie relacji przywiązania
Rafał Skowronek, Rafał Celiński, Czesław Chowaniec, Anna Skowronek
Ketamina i metoksetamina - stary lek i jego nowa pochodna narkotyczna
Wanda Dyr
Rola kannabinoidów w działaniu alkoholu
Spis treści

2012 r. Tom 25, NR 4

PRACE ORYGINALNE
Janusz Sierosławski
Oszacowanie liczby problemowych użytkowników opioidów w Polsce
Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski, Anna Borucka,Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski, Joanna Raduj
Używanie substancji psychoaktywnych oraz agresja i przemoc wśród uczniów szkół gimnazjalnych z perspektywy badań ilościowych i jakościowych
Izabela Ślęzak
Spożywanie alkoholu jako element sytuacji pracy kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich
Paweł Izdebski, Łukasz Kubacki
Cechy osobowości osób zażywających substancje halucynogenne mierzone kwestionariuszem NEO-PI-R
PRACE PRZEGLĄDOWE
Robert Modrzyński
Co leczy w podstawowym programie terapii uzależnień? Przegląd badań nad efektywnością terapii uzależnienia od alkoholu
MISCELLANEA
Manifest AMPHORA w sprawie alkoholu

2013 r. Tom 26

2013 r. Tom 26, NR 1

PRACE ORYGINALNE
Damian Czarnecki, Zofia Rosińska, Marcin Ziółkowski, Anna Długosz, Roman Cichon
Assessment of anthropometric parameters of alcohol dependent inpatients - selected clinical characteristics
PRACE PRZEGLĄDOWE
Bogusław Habrat
Poszerzenie celów i strategii w leczeniu uzależnienia od alkoholu
Maciej M. Jankowski, Bogna Ignatowska-Jankowska, Krzysztof Kumański, Bożena Witek, Artur H. Świergiel
Wpływ alkoholu na układ odpornościowy - przegląd badań
Natalia Pasierb, Piotr Ścisło, Karina Badura-Brzoza, Agnieszka Kapica, Marcin Kozak
LSD - dziś popularny narkotyk, kiedyś miał stać się przełomem w psychiatrii
KONFERENCJE
IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU)
RECENZJE
Jan Chodkiewicz 'Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu' (Getting back up off rock-bottom? The role of quality of life on the course and effects of therapy on alcohol dependent persons) recenzja: Ewa Miturska
Spis treści

2013 r. Tom 26, NR 2

PRACE ORYGINALNE
Jan Chodkiewicz
Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Aleksandra Sender-Janeczek, Marek Ziętek
Ocena ogólnego stanu zdrowia i nawyków higienizacyjnych w zakresie jamy ustnej u pacjentów uzależnionych od alkoholu
Michał Oczkowski, Aleksandra Kołota, Wanda Dyr, Wojciech Kostowski, Marta Ćwiek, Joanna Gromadzka-Ostrowska
Spożycie alkoholu etylowego a profil lipidowy osocza młodych szczurów linii Warsaw High-Preferring
PRACE PRZEGLĄDOWE
Joanna Sadowska-Mazuryk, Anna Tomczuk-Ismer, Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar
Picie alkoholu przez młodzież w kontekście okresu dojrzewania
MISCELLANEA
Kasia Malinowska-Sempruch, Magdalena Dąbkowska
Nowe zakażenia HIV wśród osób używających narkotyków drogą iniekcji. Czy możemy spać spokojnie?
Spis treści

2013 r. Tom 26, NR 3

OD REDAKCJI
Jacek Moskalewicz
Dwudziestopięciolecie kwartalnika 'Alkoholizm i Narkomania'
PRACE PRZEGLĄDOWE
Grażyna Świątkiewicz
Nauki społeczne w 'Alkoholizmie i Narkomanii' - 25 lat doświadczeń
Bogusław Habrat
Nauki biomedyczne w 'Alkoholizmie i Narkomanii' - 25 lat doświadczeń
PRACE ORYGINALNE
Anna Dzielska, Izabela Tabak, Joanna Mazur
Polska wersja kwestionariusza DMQ-R SF do badania motywów picia alkoholu przez młodzież
Agnieszka Pisarska, Jacek Moskalewicz, Ornella Corazza, Sulaf Assi, Pierluigi Simonato, Zsolt Demetrovics, Jacqueline Stair, Suzanne Fergus, Cinzia Pezzolesi, Manuela Pasinetti, Zoe Davey, Paolo Deluca, Colin Drummond, Urszula Blaszko, Barbara Mervo, Lucia Di Furia, Magi Farre, Liv Flesland, Harry Shapiro, Holger Siemann, Arvid Skutle, Marta Torrens, Ferran Sambola, Peer van der Kreeft, Norbert Scherbaum, Fabrizio Schifano
Nowe substancje psychoaktywne - wiedza i doświadczenia polskiej młodzieży
Aneta Pasternak, Katarzyna Schier
Doświadczanie własnej cielesności przez kobiety pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym
Spis treści

2013 r. Tom 26, NR 4

PRACE ORYGINALNE
Agnieszka Kruczek
Stosowanie środków psychoaktywnych przez nieletnie przestępczynie
Mariusz Jaworski, Sandra Gustek, Małgorzata Barcz
Związek picia napojów typu cola ze stosowaniem innych używek przez młodzież i młodych dorosłych
Mariusz Jaworski, Sandra Gustek, Małgorzata Barcz
The relationship between consumption of cola-like drinks and of other stimulants among adolescents and young adults
PRACE PRZEGLĄDOWE
Marcin Szulc
Konsekwencje zdrowotne używania marihuany w świetle badań oraz propozycja ujednolicenia stanowiska psychologów wobec problemu legalizacji konopi, sformułowana w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa
ARTYKUŁY KAZUISTYCZNE
Elwira Brygoła, Janusz Koczberski, Piotr Oleś
Metoda Konfrontacji z Sobą - w zastosowaniu do terapii uzależnień od narkotyków
RECENZJE
Naukowcy o psychologii alkoholizmu
Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior (ed.) 'Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu (Selected problems of psychology of alcoholism)'
Recenzja: Ewa Woydyłło-Osiatyńska