O nas

Impact Factor: 0.3

Punktacja czasopism naukowych MEiN (2023) - 70 
Index Copernicus Value 2022 - 100

Czasopismo indeksowane w bazie:
ESCI Web of Science Clarivate Analytics

Czasopismo Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania [pierwotnie: Alkoholizm i Narkomania] ukazało się w 1988 roku z Inicjatywy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W pierwszych latach ukazywało się nieregularnie, ale od 1995 roku systematycznie jako kwartalnik w formie spełniającej przyjęte powszechnie standardy międzynarodowe dla czasopism naukowych.

Początkowo w skład zespołu redakcyjnego wchodzili Jan Karol Falewicz (redaktor naczelny), Janusz Sierosławski (sekretarz redakcji), Barbara Gawrońska (redaktor techniczny), Jan Tomasz Lipski (opracowanie redakcyjne tekstu). W kolejnych latach redagowali pismo: Antoni Zieliński (redaktor naczelny), Janusz Sierosławski, Zenon Kulka (redaktor naczelny), Grażyna Świątkiewicz, Włodzimierz Adam Brodniak, Bogusław Habrat (redaktor naczelny), a sekretarzowali pismu: Krystyna Błażejowska, Iwona Sitarek i Jolanta Jamrozik.

Kwartalnik Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania jest adresowany do osób zajmujących się badaniami nad substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniami behawioralnymi, do praktyków pracujących na tym polu i do wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Ma charakter interdyscyplinarny – publikowane są tu prace z zakresu problemów związanych z substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniami behawioralnymi w aspekcie badań podstawowych, klinicznych, epidemiologicznych i społecznych.

Celem pisma jest udostępnianie wyników badań polskich i zagranicznych, rozszerzenie i integracja środowiska badawczego, a także budowanie mostów między nauką a praktyką. Pismo stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami.

Redakcja przyjmuje do druku oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe, kazuistyczne, raporty z badań, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, sprawozdania z konferencji, recenzje książek, polemiki, listy oraz komunikaty. Wszystkie oryginalne prace badawcze, przeglądowe, kazuistyczne, raporty z badań są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Autorzy i recenzenci pozostają wobec siebie anonimowi.

Artykuły w naszym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (OA)