O nas

Impact Factor: 0.3

Punktacja czasopism naukowych MEiN (2023) - 70 
Index Copernicus Value 2021 - 100

Czasopismo indeksowane w bazie:
ESCI Web of Science Clarivate Analytics

Czasopismo Alkoholizm i Narkomania ukazuje się od 1988 roku z Inicjatywy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Początkowo ukazywało się nieregularnie, ale od 1994 roku systematycznie jako kwartalnik w formie spełniającej przyjęte powszechnie standardy międzynarodowe dla czasopism naukowych.

Początkowo w skład zespołu redakcyjnego wchodzili Jan Karol Falewicz (redaktor naczelny), Janusz Sierosławski (sekretarz redakcji), Barbara Gawrońska (redaktor techniczny), Jan Tomasz Lipski (opracowanie redakcyjne tekstu). W kolejnych latach redagowali pismo: Antoni Zieliński (redaktor naczelny), Janusz Sierosławski, Zenon Kulka (redaktor naczelny), Grażyna Świątkiewicz, Włodzimierz Adam Brodniak, Bogusław Habrat (redaktor naczelny), a sekretarzowali pismu: Krystyna Błażejowska, Iwona Sitarek i Jolanta Jamrozik.

Pismo adresowane jest do osób zajmujących się badaniami nad substancjami psychoaktywnymi, do praktyków, pracujących na tym polu i do wszystkich zainteresowanych problematyką alkoholizmu i narkomanii. Ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane są tu prace z zakresu problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi w aspekcie badań podstawowych, klinicznych, epidemiologicznych i społecznych.

Redakcja przyjmuje do druku prace badawcze, przeglądowe, recenzje książek, sprawozdania z konferencji naukowych, polemiki, listy do redakcji oraz komunikaty.

Celem pisma jest z jednej strony rozszerzenie i integracja środowiska badawczego, z drugiej - budowanie pomostów między nauką a praktyką. Pismo stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami.

Każdy numer zawiera spis treści, streszczenia artykułów oraz tabele i wykresy w języku angielskim.

Artykuły w naszym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (OA)